Category Archives: Umjeće javnog nastupa

UMIJEĆE JAVNOG NASTUPA

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

UMJETNIČKA  AKADEMIJA U OSIJEKU

UMIJEĆE JAVNOG NASTUPA

 

SADRŽAJ

1.OPĆI DIO

2.NAZIV I PODRUČJE PROGRAMA

2.1.Naziv programa

2.2.Područje programa

3.ZNANJA, VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA

4.UVJETI UPISA

 

5.TRAJANJE I IZVEDBA PROGRAMA

5.1.Trajanje programa

5.2. Izvedba programa /nastavni plan

6. ZAVRŠETAK PROGRAMA

7.UVJETI IZVOĐENJA PROGRAMA

7.1.Nositelj  programa

7.2.Podaci o prostoru i opremi predviđenima za izvođenje programa

7.3.Podaci o angažiranim izvođačima

7.4.Optimalan broj polaznika programa

7.5.Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe programa

7.6.Voditelj programa

8.STUDIJA IZVODLJIVOSTI

PRILOG I: Pojedinačni podatci o angažiranim izvođačima

1.OPĆI DIO

Umjetnička akademija u Osijeku jedna je od sedamnaest znanstveno/umjetničko-nastavnih sastavnica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, koja ima višegodišnje iskustvo u formalnom visoko školskom obrazovanju kroz izvedbu  preddiplomskih i diplomskih studija iz umjetničkog područja.

Osim programa formalnog obrazovanja, UOAS u skladu sa zahtjevima suvremenog obrazovanja, tržišta rada i kapitala , počinje raditi na osmišljavanju i izvođenju programa neformalnog obrazovanja, odnosno programa  u okviru koncepta cjeloživotnog učenja.

Program „Umjeće javnog nastupa“ nastao je kao odgovor na tržišno definiranu potrebu širokog  profila poslovnih  ljudi  iz oblasti  društvenih,  ekonomskih,  pravnih,  humanističkih, te raznih uslužnih djelatnosti. Vješti  i uvjerljivi govornici, izlagači i prezenteri plijene pažnju i  uspješno ostvaruju  poslovne   i osobne ciljeve.  Mnogi sumnjaju da ne posjeduju takve  sposobnosti, a priroda njihovog  javnog djelovanja zahtijeva da se izlažu u medijima, ili u neposrednoj komunikaciji sa klijentima  kojima trebaju objasniti,  prezentirati,  predavati,  izlagati,  zagovarati ili ih  uvjeravati  u svrsishodnost   osobnog djelovanja, ili tvrtke za koju rade. Kao i većina vještina, i umijeće javnog nastupa može se osmišljenim treningom savladati i usavršavati.  Zato je potrebna vježba, a uz upornost i istrajnost  potrebno  je  ovladati tehnikama i alatima kojima  služe profesionalni glumci i govornici.   Upravo iz tog razloga Umjetnička akademija u Osijeku, odnosno njen Odsjek za kazališnu umjetnost  koji u sklopu svog formalnog obrazovanja školuje glumce, u mogućnosti je provesti ovakav program cjeloživotnog obrazovanja  koji bi uključivao  vježbe  bitne  za pokretanje procesa osvještavanja osobne autentičnosti kako bi se znanje i razumijevanje određene problematike  moglo tijekom javnoga nastupa prenijeti, što jasnije, neposrednije i uvjerljivije,  bilo da je riječ o predstavljanju u medijima (pred kamerom ili mikrofonom), ili u neposrednom kontaktu.

Predloženi program cjeloživotnog obrazovanja u potpunosti je usklađen s misijom, vizijom i strategijom Umjetničke akademije  u Osijeku.  (Strategija razvoja Umjetnička akademije u Osijeku 2013-2020, članak III, cilj 2; članak V, cilj1)

 

2.NAZIV I PODRUČJE PROGRAMA

2.1.Naziv programa

UMIJEĆE JAVNOG NASTUPA

2.2.Područje programa

Umjetničko-znanstveno područje


3.ZNANJA, VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA

 

Završetkom programa polaznici stječu znanja, vještine i spodobnosti iz područja uspješne javne komunikacije. Njihove vještine obuhvaćaju šire područje odnosa sa javnošću, političke komunikacije, psihokonzaltinga, aktivnog  slušanja, interpersonalne komunikacije, vođenja poslovnog razgovora, upoznavanja i predstavljanja, telefonske  komunikacije , pisane komunikacije – vještina pisanja; rukovođenja, timske suradnje, ŽREP-a, metode olakšanja rada u skupini,  poslovne komunikacije,  mreže odnosa, metode olakšanja rada u skupini.

Također i davanje povratne informacije, dvostruke poruke, samo izražavanje, korake  pregovaranja. Vještine komuniciranja, prepreke u komunikacije, tehnike efikasnosti komunikacije, asertivnost, pasivno i agresivno ponašanje, komuniciranje s teškim osobama.

Psihičke osobine čovjeka, sposobnosti, percepcija, stavovi, čuvstva, konflikti i načini rješavanja konflikta.

Također se osposobljavaju za neverbalnu komunikaciju da mogu samostalno identificirati, prepoznati, definirati i zapamtiti elemente kojima se gradi raznolikost  vizualne komunikacije. Moći sami odabrati vizualna obilježja s točno određenim ciljem u određenom stilu da bi istaknuli, prikrili ili promjenili određena vizualna svojstva  vizualno razlikovnih vrijednosti i time izgraditi željeni i/ili zadani vizualni identitet.

 

4.UVJETI UPISA

Ovakav vid usavršavanja namijenjen je širokom profilu poslovnih  ljudi iz oblasti  društvenih, ekonomskih, pravnih, humanističkih, te raznih uslužnih djelatnosti; kao i ljudima iz umjetničkih područja.

Kako se očekuje da će pojedine institucije slati polaznike koji rade na određenom radnom mjestu ili će program pohađati ljudi koji su iz osobnih razloga zainteresirani, UAOS neće određivati stručne, ni obrazovne  preduvjete za upis polaznika.

 

5.TRAJANJE I IZVEDBA PROGRAMA

5.1.Trajanje programa

Program traje  60 sati . Dinamika održavanja dogovarat će se s polaznicima.

 

5.2. Izvedba programa

Nastava će se izvoditi kao turnusna nastava .

Nastavni plan edukacijskog programa:

Naziv nastavne cjeline Nastavnici i suradnici teme unutar  nastavne cjeline Ukupno

broj

sati

1. Teorije komunikacije prof.dr.sc. Helena Sablić Tomić

 

–   Komunikacija kao proces slanja informacija sebi ili bilo kojem drugom entitetu, najčešće putem jezika.

–   Dimenzije komunikacije: prema sadržaju, formi i cilju.

–   Oblici komunikacije: verbalna komunikacija, neverbalna komunikacija, Intrapersonalna komunikacija, interpersonalna komunikacija, grupna komunikacija, javna komunikacija, masovna komunikacija, Aktivno slušanje, telekomunikacija,računalno-posredovana komunikacija,

–   Teorije koje se bave stvaranjem i prenošenjem značenja:1. Teorija simboličkog interakcionizma; 2. Koordinirano upravljanje značenjem ili teorija pravila; 3.Konstruktivizam; 4.Narativna paradigma

–   Teorija simboličkog približavanja

–   Teorija društvene konstrukcije stvarnosti

–    Teorije interpersonalne komunikacije: 1.Dramaturška perspektiva; 2.Teorija smanjenja neizvjesnosti; 3.Teorija društvene penetracije; 4. Teorija kršenja očekivanja

–    Teorije grupne komunikacije i komunikacije u organizacijama: 1.Kulturni pristup organizacijama; 2. Kritička teorija komunikacije u organizacijama; 3. Teorije masovne komunikacije

–    Interkulturalna komunikacija i komunikacija između rodova

20
2. Izvođačke vježbe izv.prof.art. Robert Raponja

 

–   Osobine i potencijali čovjeka ( 7 nivoa osobnosti: tjelesni,emotivni, nominativni,normativni, nivo priče, teorije i znanja duhovni),

–   Sposobnosti, percepcija,otvorenost osjetila,

koncentracija, usmjerenost pažnje,  stavovi,

–   Modeli odnosa (5 modela odnosa: radni savez, prijenos iskustava, potrebit odnos, dijaloški i neizrecivi).

–   Komunikacija, interpersonalna komunikacija, predrasude u komuniciranju,  zakoni i modeli komunikacije po Petruški Clarkson.

–   Početne vježbe :osnovni tjelesni stav, opuštenost mišića, osnove tehnike disanja, artikulacija, usmjerenost pažnje

–   Priprema javnog nastupa, odabir teme i argumentacija.

–   Definiranje radnje  (niz logičkih postupaka koje vode prema određenom cilju).

–   Planiranje javnog nastupa, organizacija vremena i prostora.

25
3. Vizualna komunikacija doc. art. Jasmina Pacek

 

–   Osvjestiti važnost vizualne komunikacije.

–   Identificirati vizualne elemente koje čine stil.

–   Razviti osjećaj za vlastito lice i tijelo, smjestivši individulane karakteristike u odnos prema opće prihvaćenim standardima i antropometijskim mjerilima.

–   Sociologija odjevanja.

–   Niz vježbi gdje će polaznici  na osobnim primjerima naučiti aktivno gledati sebe i naučiti prilagođavati osobnu  stilizaciju s ciljem isticanja, prikrivanja ili promjene vanjskih obilježja za svakodneveni život ili ciljani  javni nastup .

–   Formiranje osobnog  i raznih zadanih vizulanih  identiteta.

–   Specifičnosti odjevnih artikala i kako ih odabrati prema ciljanom vizualnom identitetu.

15
Ukupno sati 60

 

  6. ZAVRŠETAK PROGRAMA

Nakon završetka programa Umjetnička akademija u Osijeku polazniku izdaje , sukladno Pravilniku o studijima i studiranju na  Sveučilištu Josipa Jurja  Strossmayera u Osijeku posebnu potvrdu.

 

7.UVJETI IZVOĐENJA PROGRAMA

7.1.Nositelj  programa

Umjetnička akademija u Osijeku, Kralja Petra Svačića 1F, 31000 Osijek

7.2.Podaci o prostoru i opremi predviđenima za izvođenje programa

Za izvođenje programa koristit će se postojeći prostor i oprema Umjetničke akademije u Osijeku. Na raspolaganju je cjelokupni prostor, knjižnični fond i oprema, ovisno o potrebama programa.

7.3.Podaci o angažiranim izvođačima

Program će izvoditi nastavnici i suradnici Umjetničke akademije u Osijeku, kako je navedeno u Nastavnom planu (točka 5.2.) i Prilogu II (točka 10.).

7.4.Optimalan broj polaznika programa

Optimalan broj polaznika programa je  12.

7.5.Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe programa

Kvaliteta sadržaja i izvedbe programa sastavni su dio unutarnjeg sustava praćenja i unapređenja kvalitete, te podliježu postupcima vanjskog osiguravanja i unapređenja kvalitete i postupcima tematskog vrednovanja.

Također, kvaliteta izvedbe programa biti će praćena samoevaluacijom, te evaluacijom programa i nastavnika od strane polaznika.

7.6.Voditelj programa

izv. prof. art. Robert  Raponja

8.STUDIJA IZVODLJIVOSTI

Program će biti u potpunosti financiran školarinama polaznika programa.  Troškovi programa po jednom polazniku u grupi od 12   iznose  4000 kuna (bez PDV-a).

Navedeni iznos pokriva troškove provedbe nastave, troškove institucije te troškove vezane za izdavanje potvrda o završenom programu polaznicima programa.

 


  1. PRILOG I: Podatci o angažiranim izvođačima

 

 

ime i prezime nositelja kolegija Helena Sablić-Tomić
e-mail helena.sablic-tomic@os.htnet.hr
web stranica www.uaos.com
ustanova nositelja na kolegiju UAOS
zvanje nositelja kolegija red.prof.
datum zadnjeg izbora u zvanje 17.5.2010.
kratki životopis
Helena Sablić Tomić rođena je 18. kolovoza 1968. godine u Osijeku gdje je pohađala osnovnu i srednju školu te diplomirala na Pedagoškom fakultetu. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu je 1997. godine magistrirala s temom “Kratka priča devedesetih – biblioteka i autori časopisa Quorum”, a 2001. je obranila doktorsku disertaciju naslovljenu “Modeli hrvatske suvremene autobiografske proze”. Na Filozofskom fakultetu u Osijeku predaje u statusu redovitog profesora kolegije iz područja nove i suvremene hrvatske književnosti.

Dekanica je od 2006. godine Umjetničke akademije u Osijeku.

bibliografija ili/i umjetnički dosezi (izbor)
Objavila je sljedeće knjige:

1.       Montaža citatnih atrakcija – u obzoru quorumaške proze“, Matica hrvatska ogranak Osijek, Osijek, 1998, 196.str.;

2.       „Intimno i javno – ogledi o suvremenoj autobiografskoj prozi“, Naklada Ljevak, Zagreb, 2002., 227. str.;

3.       „Slavonski tekst hrvatske književnosti“, Matica hrvatska, Zagreb, 2003., 643.str. (koautorstvo s Goranom Remom);

4.       “Gola u snu-o ženskom književnom identitetu“,  Znanje, Zagreb, 2005., 221. str.;

5.        „Dnevnik nevidljivoga – moja godina 2007.“, Naklada Ljevak, Zagreb, 2008., str. 378. (fotografija Davor Šarić)

6.         „Hrvatska autobiografska proza“, Naklada Ljevak, Zagreb, 2008., 250.str.;

7.       „Kortars horvat irodalom-költeszet es rövidtörtenet 1968-tol najpjainking“ (Hrvatska suvremena književnost – pjesništvo i kratka priča od 1968), Jelenkor, Pečuh, 2009, 321.str. (koautorstvo s Goranom Remom);

8.       „Bogdan Mesinger – esej“, Oksimoron, Osijek, 2010., str. 203 (fotografija Davor Šarić)

9.       „Pannonius, Vrančić; pretapanja“, Oksimoron, Osijek, 2010, str. 246 (fotografija  Davor Šarić)

10.    „Grad koji šarmira“, DHK Ogranak slavonsko-baranjsko-srijemski, Požega, 2011. str 297

11.    „O strasti, čitanju, dokolici“, Naklada Ljevak, Zagreb, 2011., str.213

12.    „Uvod u hrvatsku kratku priču“, Leykam international d. o.o., Zagreb, 2012., str. 248

13.    „ЗА СТРАСТИТЕ, ЧИТАЊЕТО, БЕЗДЕЛНИЧЕЊЕТО- oдбрани есеи“ („O strasti, čitanju, dokolici“), Медитеранска Академија „Браќа Миладиновци‘‘, СТРУГА, 2013., str. 207

14.    „Meandar – književna panorama Europe“, Mediteranska Akademija, Struga 2013., str 276  (koautorstvo s Radomirom Andrićem i Razme Kumbaroskim)

 

Priredila je sljedeće knjige:

1.       „Osječka čitanka – Sretne ulice“, Matica hrvatska ogranak Osijek, Osijek, 2000, 231.str; (koautorstvo s Goranom Remom)

2.       „Đakovačka čitanka – Puut nebeski“, Matica hrvatska ogranak Đakovo, Đakovo, 2000, 201.str; (koautorstvo s Goranom Remom)

3.       „Nebo nad Osijekom – intimistički zapisi“, Matica hrvatska ogranak Osijek, Osijek, 2003., 378.str;

4.       Franjo pl. Ciraki „Bilježke/Zapisci“, Grad Požega, Ogranak DHK slavonsko-baranjsko- srijemski, Osijek/Požega, 2004; 780. str;

5.        „Slavonska krv-izbor iz djela Josipa i Ivana Kozarca“, Znanje, Zagreb, 2005, 150 str.;

6.       „Ës a Dräva csak folyot – Szlavöniai horvät rövidtorozak“ (Tekla rijeka Drava- izbor iz kratke priče slavonskog teksta hrvatske književnosti), Jenekor, Pečuh, 2005, 234.str;

7.       „Šokačka čitanka“, Matica hrvatska ogranak Osijek/Šokačka grana, Osijek, 2007., 345.str.

8.       Zdenka Marković „Njegov posljednji san – iz ostavštine“, Grad Požega/Ogranak DHK slavonsko-baranjsko-srijemski, Osijek/Požega, 2007; 380. str.

 

Dobila je sljedeće nagrade:

„Josip i Ivan Kozarac“ za najbolje znanstveno djelo (knjiga „Montaža citatnih atrakcija“, 1997),

„Fran Galović“ za najbolje djelo zavičajne tematike (u suradnji s Goranom Remom za „Osječku čitanku“, 2000)

2003. godine Povelju grada Osijeka za kulturu.

2005. „Julije Benešić“ za najuspješnije književno-kritičarsko djelo (knjiga „Gola u snu“, 2005).

2007. godine Povelja grada Požege za kulturu.

2009. godine Pečat grada Osijeka za znanost.

2013. „Ars longa, vita brevis“ za najbolju prevedenu knjigu eseja u Makedoniji („O strasti, čitanju, dokolici“, 2011).

 

kvalifikacije
Predsjednica je  Matice hrvatske ogranak Osijek u razdoblju 2003-2007. U uredništvu časopisa Kolo bila je od 1998-2009.  Članica je Pen-a, DHK i HDP. Pisala je književne kritike za Vjesnik (u kolumni Dodir teksta) i za Hrvatski radio 1. program (emisija Kutiju slova).

Napisala je scenarij za dokumentarni film o Ireni Vrkljan Samo albumi, knjige i plehnata kutija, o Božidaru Violiću Božidar Violić: u znaku blizanaca i o Brani Crlenjaku Brane Crlenjak: umjesto fotografija, kotlić.    

 

 

 

 

 

ime i prezime nositelja kolegija Robert  Raponja
e-mail rraponja@gmail.com
web stranica www.uaos.com
ustanova nositelja na kolegiju Umjetnička akademija u Osijeku
zvanje nositelja kolegija Izvanredni profesor
datum zadnjeg izbora u zvanje 13.12.2012.
kratki životopis
Prodekan za međunarodnu i međuakademijsku suradnju, izvanredni profesor Robert Raponja je rođen u Puli.

Na Filozofskom fakultetu apsolvirao je komparativnu književnost i talijanski jezik i književnost 1990., a na Akademiji dramskih umjetnosti u Zagrebu diplomirao je režiju 1993. godine.

U dvadeset  godina kontinuiranog profesionalnog rada u kazalištima bio je u različitim statusima – od slobodnog umjetnika preko jednog od umjetničkih voditelja do ravnatelja kazališta u Puli, ali se uvijek intenzivno bavio dramskom pedagogijom.

Osnivač je dramskog studija u Puli 1996., a 1997. godine pokrenuo je MKFM (Međunarodni kazališni festival mladih) – u sklopu kojega je organizirao preko 250 kazališnih radionica te ugostio preko 300 eminentnih kazališnih pedagoga iz cijeloga svijeta. 2005. osnovao je odgojno-obrazovnu kazališnu Udrugu FERR koja uspješno djeluje, a i predsjednik je katedre Čakavskog sabora za kazalište.

Kao pedagog održao je niz radionica u inozemstvu (Sibiu, Zrenjanin, MHAT Moskva, Napulj). Aktivan je u međunarodnim udrugama (ITI, ELIA, Instituto Internacional Del Teatro Del Mediterrano).

bibliografija ili/i umjetnički dosezi (izbor)
Od 1992. godine aktivno režira u prosjeku pet predstava godišnje.

Režirao je u svim hrvatskim kazalištima, u svim zemljama bivše Jugoslavije te u inozemstvu (Sibiu, Pečuh, Korzika, Cluj – Grobnica za Borisa Davidoviča 2008.).

Brojne su režije suvremenih pisaca (T. Šuput, Agamemnonov sin, Varaždin; Darko Lukić, Kraljice, Ljubljana) a njegova režija Lova na medvjeda Tepišara Milice Lukšić uspješno je otvorila scenu Suvremena hrvatska drama Teatra ITD 1992. Iznimno su mu uspješne režije velikih scensko-glazbenih spektakla vezanih uz istarsku povijest (Regnum Novum autora Darka Lukića, Pulisej Borisa Senkera, Valigaštar Tomislava Milohanića, Tanac od mrtvih Danijela Načinovića), kao i “zanemarenih” žanrova poput kabareta kojeg je obnovio u suvremenoj formi u suradnji s Borisom Senkerom gdje se poigravaju literarnom baštinom (Cabaret ITD, Zagreb, Fritzspiel, Zagreb i Subotica) ili istarskom povijesti u ambijentalnim predstavama (Istarske štorice i 5 Top Hick-Star Girls). Dramatizira, piše i režira i predstave za djecu. Njegove su predstave i nagrađivane: Carmela i Zagrljenici Miodraga Žalice u produkciji Sarajevskog ratnog teatra SARTR; Zločin i kazna Dostojevskog, INK Pula; Fritzspiel Borisa Senkera iz Subotice; i Senkerov Cabaret ITD iz Zagreba, kao i O zmaju koji je kokice jeo i lažnu princezu sreo A. Đokić Pongrašić, Split, za režiju “Paralelnih svijetova” Mire Gavrana dobio je nagradu udruženja dramskih umjetnika.

kvalifikacije
Na Umjetničkoj akademiji u Osijeku od 2007. godine zaposlen je kao izvanredni profesor glume  (kolegiji Rad glumca na sebi i Rad s partnerom, Etika glume, Osnove režije i Kazalište za mladu publiku) Studija glume i lutkarstva.

Na UAOS je pokrenuo festival kazališnih akademija – Dionizijev festival (2007.), Dramski studio (2008.)

 

ime i prezime nositelja kolegija Jasmina Pacek
e-mail jasminapacek@yahoo.com
web stranica www.uaos.com
ustanova nositelja na kolegiju Umjetnička akademija u Osijeku
zvanje nositelja kolegija docent
datum zadnjeg izbora u zvanje 1.4. 2011.
kratki životopis
Doc.Jasmina Pacek, magistra primjenjene umjetnosti i kostimografije, rođena je u Osijeku.

Diplomski studij dizajna završila je 1994. godine  na Nacionalnoj Akademiji za Umjetnost i Dizajn u Dublinu, Irska,  i stekla zvanje Bachelor of Design in Textile Design , a magistrirala 2001. na University of California u  SAD sa zvanjem Master of Fine Arts in Textile Arts and Costume Design.

Radila kao dizajner , art direktor i direktor dizajna, u odabranim domaćim i  međunarodnim  modnim i tekstilnim korporacijama, najvećim djelom u SAD-u gdje je živjela od 1998. godine . Vodila je i službe vizualnog identiteta, koordinirala sve vizualne aspekte  televizijskih mega   projekata, uređivala i vodila modne i stilističke tv priloge, producirala  modna snimanja i editorijale te  obavljala funkcije modnog urednika.

U kazališnom svijetu bavi se  i kostimografijom i scenografijom, a najčešće radi ukupnu likovnost predastava koja obuhvaća i scenu i kostim.

Član je ULUPUH-a od 1998. godine.

bibliografija ili/i umjetnički dosezi (izbor)
2009.: „Razigrajmo Melitu“, Marijana Nola, Gradsko kazalište Požega i UAOS  (kostimografija); „ Love  Factory“ , Darko Lukić; National Theatre „Radu Stanca“ , Sibiu, Rumunjska (kostimografija);  „Otpad je cool“ , grad Pula (lutkarska scenografija); „Tečaj odvikavanja od pušenja“, Božidar Senker, grad Požega i UAOS, (ukupni vizualni identitet predstave, kostimi za ovu predstavu su zaštićeni pri agenciji za autorska prava pod nazivom „ Neutralni kostim“); „Down in Mississippi“ Maja  Đurinović ( inluding The Puppet Bleuse for Robert Johnson) ,Blues festival Osijek, Grad Osijek i UAOS (kostimografija i lutkarski kostimi); „Novogodišnji koncert 2009.“, HNK Osijek (scenografija) ;

2010.:„Paralelni svjetovi“ , Miro Gavran , HNK Osijek (kostimografija i scenografija);  „Apartman“ , Neil Simon, HNK Osijek (scenografija);  „Svilena tajna Adriatika“  Roberta Raponje, grad Rovinj i UAOS (kostimografija i dizajn unikatnih šalova);  „Dionizijev Festival  2010“ ( kostimografija i vizualni identitet festivala): grad Đakovo, Osijek i UAOS;   Sveučilišta J:J: Strossmayer u Osijeku: Dizajn akademskih toga za senat; „Opera za tri groša“ , B. Breht  i Kurt Weill, HNK Osijek (kostimografija); „Ogledalo“ , Branka Kandić Splavski  (lutkarska  kostimografija i scenografija), HNK Osijek; „Pandorina kutijica“, Miro Gavran, Gavran Teatar Zagreb (kostimografija i scenografija); „Multicro“ Tatjana Šuput, HNK Osijek (kostimografija i scenografija); „Lipa si Teno“, Ivana Šojat Kuči i Sandra Lončarić, HNK Osijek (kostimografija i scenografija); „Novogodišnji koncert 2010.“ , HNK Osijek (scenografija);

 

2011.:„Kraljevi i konjušari“  Sanja Drakulić, libreto Miro Gavran, Muzički Biennale Zagreb, (kostimografija i scenografija),  “Pacijent dr. Freuda“, Mire GavranaGavran Teatar, Zagreb  (kostimografija i scenografija);

2012.: „Mletački trgovac “ William Shakespeare, HNK u Osijeku  (kostimografija) ; „Sinovi umiru prvi“ Mate Matišića,  HNK u Osijeku (kostimografija); „Seviljski brijač“,Gioacchino Rossini po libretu Cesara Sterbinija , HNK u Osijeku ( adaptacija scenografije);  “Jerihon” Davora Bobića, UAOS (kostimografija); “Lutka” Mire  Gavrana , Teatar Gavran, Zagreb (kostimografija i scenografija);

2013.:“Noć bogova” Mire  Gavrana, Teatar Gavran, Zagreb (kostimografija i scenografija); “Sara babin vir” Marijane Nole , Gradsko kazalište Požega i UAOS (kostimografija); “Norma” Vincenzo Bellini , libreto Felice Romani ,HNK u Osijeku (kostimografija); „EU Heroine“, Marijane Nole, UAOS za Osječko ljeto kulture (kostimografija).

kvalifikacije
Kao aktivni član američke asocijacije American Association for Arts and Crafts održala niz predavanja i umjetničkih radionica  na sveučilištima u Americi , Kanadi , Meksiku  i Panami  i brojnim međunarodnim konfekonferencijama,  te osnovala   jednu od najpriznatiju  privatnih  školu tekstilnog dizajna u SAD-u.

Od 2009.  godine predaje na kazališnom odsjeku Umjetničke akademiji u Osijeku, od 2011 u zvanju docent., između ostalog I predmet “Vizualni Identitet “.

Uz svoja predavanja sudjeluje u brojnim UAOS produkcijama oblikujući kostime ili ukupnu likovnost te  kostimografski oprema sve glumačke  ispitne produkcije.

Od jeseni 2013. prodekanica za studijske programe i cjeloživotno obrazovanje.