Category Archives: EKONOMSKI PROGRAMI

USAVRŠAVANJE ZA ČELNIKE JLiPS

PROGRAM STRUČNOG USAVRŠAVANJA ZA ČELNIKE JLiPS

 

Voditeljica programa: prof. dr. sc. Anka Mašek Tonković

Koordinatorica programa: Katica Križanović, univ.spec.oec.

Mjesto održavanja: Ekonomski fakultet u Osijeku

Vrijeme održavanja i trajanje programa: Predavanja će se održavati svaki tjedan petkom poslijepodne i subotom. Program se sastoji od predavanja i interaktivnog stručnog rada u ukupnom trajanju od 50 sati.

Riječ voditeljice

S obzirom na potrebu za novim suvremenim znanjima i trendovima rada u JL i PS, a u skladu s regionalnim i ruralnim razvojem naš Fakultet sastavio je Program stručnog usavršavanja za načelnike JL i PS.

Svrha stručnog usavršavanja je obučavanje polaznika o načinu, pristupu u vođenju gospodarske politike JL i PS . Stručno usavršavanje je utemeljeno na osnovu istraživanja PEST i SWOT analize o potrebi za potrebnim stručnim znanjem koje treba imati osoba u vođenju poslovne politike JL i PS .

Za uspješnije pokretanje održivog regionalnog i ruralnog razvoja neophodna su nova suvremena i primijenjena znanja za kvalitetno vođenje i organiziranje poslova koristeći partnerstva, prekograničnu suradnju i društvene mreže u regiji bližeg i daljnjeg okruženja.. Osobito stoga što kod ulaska RH u sustav EU treba novi pristup razvoju koji se temelji na principima demokracije, održivom razvoju, gospodarskom pristupu korištenju društvene imovine, korištenju sredstava svjetskih novčarskih institucija, a posebice sredstava strukturnih i kohezijskog fonda EU.

S obzirom da se na područjima istočne Hrvatske događaju poslovne aktivnosti koje su vezane za europske gospodarske tokove, stjecanje novih znanja predstavlja imperativ za sadašnje i buduće čelnike JL i PS.

Prof. dr. sc. Anka Mašek Tonković

Kompetencije koje stječu polaznici završetkom edukacije

Kompetencije (katalog znanja) polaznika Programa stručnog usavršavanja za čelnike JL i PS ogleda se u usvajanju općih i specifičnih znanja o načinu, pristupu i radu na programima gospodarskog razvoja svoje JL i PS u okviru regije i cijele RH.

Tematska područja:

1. Međunarodna gospodarska politika – globalizacija

2. Decentralizacija, razvoj i modernizacija regionalne samouprave u RH

3. Financiranja jedinica lokalne i regionalne (područne) samouprave, Bilančna politika i isplativost vlastite imovine u vlasništvu JL i PS

4. Fondovi EU

5. Regionalna politika EU i ruralni razvoj

 

 

6. Lokalna samouprava i europska integracija

7. Partnerstvo i međusektorska povezanost, Prekogranična suradnja

8. Mapiranje, SWOT i PEST analize

9. Poduzetništvo

10. Čimbenici gospodarskog razvoja

 

Profesori:

Prof. dr. sc Zvonimir Lauc

Prof. dr.. sc. Slavica Singer

Prof. dr. sc. Anka Mašek Tonković

Prof. dr. sc Josip Kregar

Doc. dr. sc. Vedran Đulabić

Doc. dr. sc. Anamarija Musa

Doc. dr. sc. Tereza Roglić Lugarić

Predavači:

Dr. sc Davor Brunčić

Dr. sc. Željko Kraljičak

Dr. sc. Stjepan Ribić

Katica Križanović, univ. spec. oec.

Miroslav Varga, univ. spec. europskih studija

Gordana Stojanović, univ. spec. europskih studija

Završni rad:

Uspješno završenom pismenom provjerom znanja polaznik stječe pravo na Uvjerenje o završenom stručnom usavršavanja za čelnike JLiPS i ostvaruje 10 ECTS bodova.

Cijena Programa:

Cijena programa iznosi 5.000,00 kn + PDV – jednokratno. Cijena uključuje troškove nastave, radne materijale i konzultacije.

„C & B ANALIZA TROŠKOVA I KORISTI INVESTCIJSKIH PROJEKATA“

PROGRAM STRUČNOG USAVRŠAVANJA „C & B ANALIZA TROŠKOVA I KORISTI INVESTCIJSKIH PROJEKATA“
Voditeljica programa: prof. dr. sc. Anka Mašek Tonković
Koordinatorica programa: Katica Križanović, univ.spec.oec.
Mjesto održavanja: Ekonomski fakultet u Osijeku
Vrijeme održavanja i trajanje programa: Predavanja će se održavati svaki tjedan petkom poslijepodne i subotom. Program se sastoji od predavanja i interaktivnog stručnog rada u ukupnom trajanju od 50 sati.
Riječ voditeljice
Cost & Benefit (C&B) analiza2 je metoda kojom se procjenjuju prednosti i nedostaci nekog projekta. Ova analiza je postupak kojim se prosuđuju društvene koristi i društvene štete, koje će se predvidivo pojaviti ostvarenjem nekog projekta. Prema tome, za razliku od analitičkih metoda kojima se prosuđuje individualna efikasnost samog projekta, ova analiza razmatra ukupne društvene efekte projekta. Njezina primjena dolazi u obzir prije svega kod infrastrukturnih objekata, ali se primjenjuje i kod ostalih projekata u slučaju postojanja znatnije društvene koristi i štete. Problematična je činjenica da se “štete” i “koristi” nerijetko ne mogu izraziti novčano, pa je potrebno pribjeći bodovanju određenih pojava, tako da se utvrdi što je veće – “štete” ili “koristi”. Slijedom toga, osnovni je cilj programa „Cost & Benefit Analiza troškova i koristi investicijskih projekata“ upoznati polaznike s metodološkim okvirima, sadržajnim sastavnicama te procesom izrade C&B analize, kao ključnog dokumenta na osnovi kojega evaluator (Europska komisija ili nacionalna akreditirana institucija) vrednuje prihvatljivost projekata i donosi odluku o njihovom sufinanciranju sredstvima Kohezijskog i strukturnih fondova Europske unije.
Program predstavlja kombinaciju predavanja i praktičnog rada. Program je namijenjen: predstavnicima tijela državne i javne uprave, te lokalne i regionalne samouprave, zaposlenima u ustanovama i poduzećima u javnom vlasništvu, zaposlenima u ustanovama i trgovačkim društvima u privatnom vlasništvu, zaposlenima u regionalnim razvojnim agencijama, bankama, konzultantskim kućama, projektantima, revizorima, te svim ostalim zainteresiranim.
U realizaciji Programa koristiti će se priznati i dokazani stručnjaci iz prakse, osobe s akademskim obrazovanjem i pedagoškim iskustvima. Uz profesore Ekonomskog fakulteta sudjeluju i stručnjaci iz prakse koji su radili na izradi odobrenih projekata. Završetkom programa polaznik dobiva Uvjerenje o završenom programu stručnog usavršavanja za C&B analizu troškova i koristi investicijskih projekata i ostvaruje 10 ECTS bodova.
2 Naziv Cost-Benefit analize potječe od engleskih riječi “cost” i “benefit”, koje znače trošak i korist
Kompetencije koje stječu polaznici završetkom edukacije
Kompetencija (katalog znanja) završenog polaznika Programa stručnog usavršavanja „C & B Analiza troškova i koristi investicijskih projekata“ ogleda se u usvajanju općih i specifičnih znanja o načinu, pristupu i izradi analize troškova i koristi investicijskih projekata.
Tematska područja:
1. Uvodno o C & B (sadržaj analize & identfikacija i ciljevi projekta)
2. Regionalni i ruralni razvoj
3. Analiza opravdanosti i mogućnosti
4. Financijska analiza
5. Socio-ekonomska analiza
6. Osjetljivost i rizik
7. Mapiranje
8. Bilanciranje lokalne samouprave značaj i uloga imovine u vlasništvu JLS na stvaranje prihoda
9. Razvoj poduzetništva u okviru JLS i regije
10. Međusektorska suradnja i partnerstva u razvoju JLS
11. Sažetak i zaključak projekta C & B analize
Profesori:
Prof. dr. sc Željko Turkalj
Prof. dr.. sc. Slavica Singer, professor emeritus
Prof. dr. sc. Anka Mašek Tonković
Prof. dr. sc. Nataša Šarlija
Prof. dr. sc. Ksenija Čulo
Prof. dr. sc. Željko Požega
Predavači:
Damir Lajoš, dipl.oec.
Miroslav Varga univ. spec. europskih studija
Katica Križanović univ. spec.oec.
Završni rad:
Pravo na stjecanje uvjerenja o završenom programu stručnog usavršavanja „C & B Analiza troškova i koristi investicijskih projekata“ polaznik stječe na osnovu primjera izrađenog Projekta za kapitalna ulaganja i ostvaruje 10 ECTS bodova.
Cijena Programa:
Cijena programa iznosi 5.000,00 kn + PDV – jednokratno. Cijena uključuje troškove nastave, radne materijale i konzultacije.

PROGRAM STRUČNOG USAVRŠAVANJA „UPRAVLJANJE PROJETKNIM CIKLUSOM“

PROGRAM STRUČNOG USAVRŠAVANJA „UPRAVLJANJE PROJETKNIM CIKLUSOM“
Voditeljica programa: prof. dr. sc. Anka Mašek Tonković
Koordinatorica programa: Katica Križanović, univ.spec.oec.
Mjesto održavanja: Ekonomski fakultet u Osijeku
Vrijeme održavanja i trajanje programa: Predavanja će se održavati svaki tjedan petkom poslijepodne i subotom. Program se sastoji od predavanja i interaktivnog stručnog rada u ukupnom trajanju od 130 sati.
Riječ voditeljice
Procesom pridruživanja Republike Hrvatske Europskoj Uniji i njezinim članstvom postali su dostupni značajni pretpristupni fondovi. U programskom razdoblju 2014. – 2020. godine Republici Hrvatskoje je iz Europskih strukturnih i investicijskih (ESI) fondova na raspolaganju ukupno 10,676 milijardi eura.1. Ali Hrvatska koristi i fondove FAO, Svjetske banke, UNESCO, UNDP i niza drugih donatora koji traže Project Cycle Management (PCM) pristup. Novac se dodjeljuje za projekte koji su izrađeni u skladu s PCM metodologijom.
Stručni konzultanti koji izrađuju projekte prema toj metodologiji naplaćuju svoje usluge oko 5% vrijednosti investicije. Ukoliko Vas zanima da svojim znanjem i zalaganjem participirate u zaradi preko 50 milijuna € na uslugama izrade projekata prema EU fondovima i stranim donatorima tada Vam je neophodno znanje koje ćete steći na programu stručnog usavršavanja.
Svjesni te činjenice i upoznati s nedovoljnom razinom potrebnih znanja u izradi projekta prema PCM metodologiji, a u želji da se istočna Hrvatska značajnije uključi u korištenje EU i svih drugih inozemnih fondova, Ekonomski fakultet u Osijeku donio je odluku o ustroju programa stručnog usavršavanja „Upravljanje projektnim ciklusom – PCM“.
Svrha je da se polaznike obuči o načinu, pristupu i izradi PCM projekata. Program je utemeljen na osnovu istraživanja i SWOT analize o stanju u privatnom, javnom i civilnom sektoru. Za uspješnije pokretanje održivog ruralnog razvoja neophodna su nova suvremena i primijenjena znanja. Obzirom da se na područjima istočne Hrvatske događaju poslovne aktivnosti na uključivanju u europske gospodarske tokove, predstoji nam povezivanje, međusektorska suradnja i razni oblici partnerstva.
Na ovom programu upoznati ćete kolege s kojima ćete zajedno moći aplicirati i na najveće projekte. Trajanje Programa je dva modula. Ustrojen je prema sadržaju koji odgovara europskim kriterijima. Suvremena specijalistička i stručna obrazovanja postaju sve važnija na tržištu rada. Naglasak je da se obrađuju aktualne teme primjenom teoretskih i praktičnih znanja. Na tržištu rada tako stječete veliku prednost. Nakon Programa biti ćete u stanju praktično i samostalno izrađivati projekte za EU fondove. Izobrazba će se provoditi interaktivno, na stvarnim primjerima. U realizaciji Programa koristiti će se priznati i dokazani stručnjaci iz prakse, osobe s akademskim obrazovanjem i pedagoškim iskustvima.

Završetkom programa polaznik dobiva Uvjerenje o završenom programu stručnog usavršavanja za PCM – Upravljanje projektnim ciklusom i ostvaruje 60 ECTS bodova.
Prof. dr. sc. Anka Mašek Tonković
Kompetencije koje stječu polaznici završetkom edukacije
Kompetencija (katalog znanja) svršenog polaznika seminara po programu stručnog usavršavanja „Upravljanje projektnim ciklusom“ ogleda se u usvajanju općih i specifičnih znanja o načinu, pristupu i izradi projekata prema PCM metodologiji.
Tematska područja:
Predmeti I modula:
Obvezni predmeti:
1. Upravljanje projektnim ciklusom
2. Mapiranje – (STAKE HOLDER ANALIZA, SWOT, PEST, programsko stablo)
3. Logička matrica (njena svrha i izrada)
4. Oblikovanje i izrada prijedloga projekta
5. Upravljanje proračunom projekta
Izborni predmeti:
1. Ruralni razvoj / Regionalni razvoj
2. Socijalno poduzetništvo / Društveno odgovorno poslovanje
3. Međusektorska suradnja / Partnerstva
Napomena: polaznik bira najmanje dva izborna predmeta prvog modula
Predmeti II modula:
Obvezni predmeti:
1. Upravljanje projektom i vremenski dijagram
2. Upravljanje ljudskim resursima
3. Monitoring i evaluacija
4. Programsko i financijsko izvještavanje
5. Prikupljanje sredstava
Izborni predmeti:
1. Odnosi s javnošću (PR) / Javno zagovaranje (SPIN i PR)
2. Društveni marketing
3. Financijski menadžment projekta
4. Bilanciranje osobnog i društvenog kapitala
Napomena: polaznik bira najmanje dva izborna predmeta drugog modula
Završni rad:
Samostalni stručni rad na projektu. Izradom samostalnog rada polaznik stječe pravo na Uvjerenje o završenom stručnom usavršavanju za PCM – Upravljanje projektnim ciklusom i ostvaruje 60 ECTS bodova.
Profesori:
Prof. dr. sc. Željko Turkalj
Prof. dr. sc. Anka Mašek Tonković
Prof. dr. sc. Dražen Barković
Prof. dr. sc. Vladimir Cini
Prof. dr. sc. Branimir Marković
Prof. dr. sc. Mane Medić
Prof. dr. sc. Mirna Leko Šimić
Prof. dr. sc. Željko Požega
Doc. dr. sc. Ljerka Sedlan König
Doc. dr. sc. Dražen Ćućić
Predavači:
Gordana Stojanović, univ. spec. europ. studija
Miroslav Varga, univ. spec. europ. studija
Damir Lajoš, dipl. oec.
Katica Križanović, univ. spec. oec.
Cijena Programa:
Cijena programa je 18.750,00 kuna (15.000,00 kuna + PDV 3,750,00 kuna) – mogućnost plaćanja u dvije rate – prva rata kod upisa, druga po početku drugog modula. Cijena uključuje troškove nastave, radne materijale i mentorstvo pri izradi projektnih prijedloga.

Sve dodatne informacije možete dobiti na našoj web stranici http://www.efos.unios.hr/nastava/programi-strucnog-osposobljavanja/strucno-usavrsavanje-upravljanje-projektnim-ciklusom/ ili se možete obratiti:
Katica Križanović, univ.spec. oec., tel: + 385 (0) 31 22 44 90 fax: + 385 (0) 31 211 604 mob: + 385 (0) 91 224 4073 e-mail: katica.krizanovic@gmail.com

PROGRAM STRUČNOG USAVRŠAVANJA „JAVNA NABAVA“

PROGRAM STRUČNOG USAVRŠAVANJA „JAVNA NABAVA“

 

Voditeljica programa: prof. dr. sc. Anka Mašek Tonković

Koordinatorica programa: Katica Križanović, univ.spec.oec.

Mjesto održavanja: Adria Edu, Višnjan, Istarska 27

Vrijeme održavanja i trajanje programa: Predavanja će se održavati svaki tjedan petkom poslijepodne i subotom. Program se sastoji od predavanja i interaktivnog stručnog rada u ukupnom trajanju od 50 sati.

 

Riječ voditeljice

Za uspješnije pokretanje održivog regionalnog i ruralnog razvoja neophodna su nova suvremena i primijenjena znanja. Osobito stoga što nam je kod izrade projektnih prijedloga za kapitalna ulaganja i značajnijih investicijskih ulaganja neophodna znanja koja će se usvojiti kroz program edukacije „JAVNA NABAVA“.

 

Svrha stručnog usavršavanja Javna nabava je obučavanje polaznika za opća i specifična znanja i vještine o različitim tipovima nabave, planiranje i implementacije postupaka javne nabave u privatnom, javnom i civilnom sektoru u Republici Hrvatskoj.

Program je ustrojen prema sadržaju koji odgovara europskim kriterijima. Naglasak je na stjecanju stručnog i praktičnog znanja i vještina sa njegovom primjenom u praksi koje se može odmah primjeniti na tržištu rada. Nakon završenog stručnog usavršavanja polaznici će biti u stanju praktično i samostalno raditi javnu nabavu za korisnike privatnog, javnog i civilnog sektora.

U realizaciji Programa koristiti će se priznati i dokazani stručnjaci iz prakse, osobe s akademskim obrazovanjem i pedagoškim iskustvima.

 

Prof. dr. sc. Anka Mašek Tonković

 

Kompetencije koje stječu polaznici završetkom edukacije

Kompetencije (katalog znanja) polaznika programa stručnog usavršavanja „Javna nabava“ ogleda se u usvajanju općih i specifičnih znanja o različitim tipovima nabave, planiranja i implementacije postupaka javne nabave, te uvid u obvezne odredbe, zahtjeve i prikladne postupke u Zakonu o javnoj nabavi. Principi koji povezuju javnu nabavu i dobro upravljanje, uključujući mjere antikorupcije, čine sastavni dio programa.

 

Tematska područja:

 1. Sustav javne nabave
 2. Sprečavanje korupcije i etika u sustavu javne nabave
 3. Održiva javna nabava
 4. Planiranje u sustavu javne nabave
 5. Postupci i načini javne nabave

 

 

 1. Dokumentacija za nadmetanje
 2. Ponuda
 3. Pravna zaštita
 4. Objave o javnoj nabavi
 5. Uvod u koncesije i javno privatno partnerstvo
 6. Vježbe provedbe postupka javne nabave

 

Završni rad:

Uspješno završenom pismenom provjerom znanja polaznik stječe pravo na Uvjerenje o završenom stručnom usavršavanju „Javna nabava“ i ostvaruje 10 ECTS bodova.

 

Profesori:

Prof. dr. sc Željko Turkalj

Prof. dr. sc. Anka Mašek Tonković

Prof. dr. sc. Dražen Barković, professor emeritus

Prof. dr. sc. Jasna Horvat

Prof. dr. sc. Željko Požega

 

Predavači:

Marinko Bašurić, dipl.iur.

Davor Slivka, mag.ing.agr., iur.

Zlatko Hosu, dipl.iur.

Katarina Depope Radman, dipl.iur.

 

Cijena Programa:

Visina školarine iznosi 5.000,00 kuna. Cijena uključuje troškove nastave, radne materijale i konzultacije.

Podaci za plaćanje: žiro-račun Fakulteta 2500009-1102013376 (Hypo Alpe Adria Bank d.d.), poziv na broj: „ OIB polaznika“.

 

Informacije i kontakti:

Sve dodatne informacije možete dobiti na našoj web stranici http://www.efos.unios.hr/nastava/programi-strucnog-osposobljavanja/strucno-usavrsavanje-javna-nabava/ ili se možete obratiti:

Katica Križanović, univ.spec. oec., tel: + 385 (0) 31 22 44 90 fax: + 385 (0) 31 211 604 mob: + 385 (0) 91 224 4073 e-mail: katica.krizanovic@gmail.com

PROGRAM STRUČNOG USAVRŠAVANJA ZA TURISTIČKE VODIČE I VODITELJE TURISTIČKIH POSLOVNICA

PROGRAM STRUČNOG USAVRŠAVANJA „PROGRAM STRUČNOG USAVRŠAVANJA I

POLAGANJA STRUČNOG ISPITA ZA TURISTIČKOG VODIČA I VODITELJA POSLOVNICA“

 

Voditelj programa: prof. dr. sc. Drago Ružić

Koordinator programa: dr. sc. Ivan Kelić

Mjesto održavanja: Adria Edu, Vinjan, Istarska 27

Vrijeme održavanja i trajanje programa: Program stručnog usavršavanja za polaganje stručnog ispita izvodi se kroz 64 sata interaktivne nastave i praktične primjene stečenog znanja za voditelja poslovnice i 101 sat za turističkog vodiča.

 

Riječ voditelja

Imajući u vidu koncept cjeloživotnog obrazovanja i usavršavanja Ekonomski fakultet u Osijeku temeljem rješenja Ministarstva turizma Republike Hrvatske, a sukladno potrebama regije organizira Program polaganja stručnog ispita za turističke vodiče i voditelje turističkih poslovnica koji je reguliran Pravilnikom o stručnom ispitu za turističke vodiče i Ispitnom programu za turističke pratitelje (NN 50/08).

 

Republika Hrvatska je država zemljopisno smještena na prijelazu iz srednje u jugoistočnu Europu. od 2013. god. Je članica Europske unije. Zemlja sa umjerenom klimom, bogata prirodnim bogatstvima, bogatom povijesnom tradicijom iz koje su očuvani povijesni spomenici, umjetnička i znanstvena djela postaje zanimljiva turistima.

 

Sukladno čl.26.st.7. Zakona o pružanju usluga u turizmu (NN 68/07) uz prethodno mišljenje ministra kultura donesen je Pravilnik o popisu turističkih cjelina (lokaliteta) po županijama.

Republika Hrvatska postalo je poželjno odredište za turiste iz cijelog svijeta. Budući da za određene lokalitete koji su dijelovi županija moraju grupe voditi ovlašteni vodiči bilo je neminovno prionuti obrazovanju tih profila. Još davne 1998. god. Ekonomski fakultet u Osijeku određen je od strane Ministarstva turizma Republike Hrvatske kao ustanova koja će provoditi ovu vrstu obrazovanja za osam županija istočne Hrvatske. Nakon što polaznici prođu opći i posebni dio obrazovanja, ukoliko žele dobiti certifikat za druge županije moraju položiti samo posebni dio programa, jer je opći dio programa priznat u cijeloj Republici Hrvatskoj.

Povezivanjem teorije i prakse, generacije završenih vodiča dobile su priliku za zaposlenje te ujedno su postali i promotori turističke bogate ponude i kulturno-povijesne baštine.

Prof. dr. sc. Drago Ružić

 

Kompetencije koje stječu polaznici završetkom edukacije

Kompetencije (katalog znanja) završenog programa stručnog usavršavanja za turističkog vodiča i voditelja poslovnice ogleda se u usvajanju općih i specifičnih znanja o političkom i gospodarskom sustavu RH, o turizmu u praksi i turističkom zakonodavstvu, o hrvatskoj povijesti i zemljopisu.

Tematska područja:

Polaznici programa za turističke vodiče obvezni su položiti slijedeće kolegije:

 1. Politički sustav Republike Hrvatske
 2. Gospodarski sustav Republike Hrvatske
 3. Osnove turističkog zakonodavstva
 4. Osnove turizma i uvod u turističko poslovanje
 5. Hrvatska povijest
 6. Turistički zemljopis Hrvatske
 7. Kulturno-povijesni spomenici i druge znamenitosti Hrvatske
 8. Strani jezik i kultura govorenja i pisanja
 9. Operativno-tehnički poslovi vođenja za turističkog vodiča
 10. Pristupni radovi

 

Polaznici programa za voditelja poslovnice obvezni su položiti slijedeće kolegije:

 1. Politički sustav Republike Hrvatske
 2. Gospodarski sustav Republike Hrvatske
 3. Osnove turizma i uvod u turističko poslovanje
 4. Osnove turističkog zakonodavstva
 5. Turističke agencije
 6. Vježbe
 7. Pristupni rad: incoming i outgoing program
 8. Pristupni radovi

 

Ekonomski fakultet u Osijeku rješenjem ministra turizma je ovlašten za organizaciju stručnog ispita za turističkog vodiča za županije:

– Osječko-baranjsku,

– Vukovarsko-srijemsku,

– Brodsko-posavsku,

– Požeško-slavonsku.

– Varaždinsku,

– Međimursku,

– Krapinsku,

– Bjelovarsko – bilogorsku,

– Koprivničko – križevačku.

 

Završni rad:

O položenom stručnom ispitu svakom pristupniku izdaje se uvjerenje koje sadrži elemente koje određuje Ministarstvo turizma.

Uvjerenje potpisuje dekan i predsjednik ispitnog povjerenstva. Uspješno završenom pismenom provjerom znanja polaznik stječe pravo na Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za turističkog vodiča za određenu županiju, kao i voditelja turističke poslovnice čije uvjerenje vrijedi za cijelu Hrvatsku i ostvaruje 10 ECTS bodova

Profesori:

Nastavu izvode sljedeći profesori, predavači i suradnici:

 1. Prof.dr.sc. Željko Turkalj
 2. Prof.dr.sc. Drago Ružić
 3. Prof.dr.sc. Branimir Dukić
 4. Branko Matišić, prof.
 5. Stipan Nađ, prof.
 6. Dr.sc. Margareta Turkalj Podmanicki
 7. Mr.sc. Maja Donadić
 8. Senka Janjanjin-Krklješ, dipl.iur.
 9. Željko Benić, dipl.iur.
 10. Ljerka Radoš, prof.
 11. Mirna Hocenski Dreiseidl, prof.
 12. Doc.dr.sc. Nataša Drvenkar
 13. Dr.sc. Ivan Kelić

 

Cijena Programa:

 Cijena stručnog ispita za voditelja poslovnice (uključuje troškove seminara i polaganja ispita) utvrđuje se u iznosu od 5.500,00 kn, a za vodiče u iznosu od 4.500,00 kn.

 Kandidati koji pohađaju u istom terminu oba seminara plaćaju 7.500,00 kn.

 Ukoliko kandidat polaže samo opći ili samo posebni dio seminara cijena se kreće od 2.250,00 kn.

 Kandidat koji ponavlja ispit plaća 100,00 kn za svaki izlazak na ispit.

 Podaci za plaćanje: žiro-račun Fakulteta 2500009-1102013376 (Hypo Alpe Adria Bank d.d.), poziv na broj: „ OIB polaznika“.

 

Informacije i kontakti:

Sve dodatne informacije možete dobiti na našoj web stranici http://www.efos.unios.hr/nastava/programi-strucnog-osposobljavanja/seminar-za-turisticke-vodice-i-voditelje-poslovnica/ ili se možete obratiti:

Dr. sc. Ivan Kelić tel: + 385 (0) 31 22 44 00 fax: + 385 (0) 31 211 604 mob: + 385 (0) 91 224 4052 e-mail: ikelic@efos.hr

PROGRAM OBRAZOVANJA – CJELOŽIVOTNOG UČENJA

PROGRAM OBRAZOVANJA – CJELOŽIVOTNOG UČENJA UČILIŠTA ADRIA EDU U FORMIRANJU

Adria EDU je privatno učilište u formiranju sa sjedištem u Višnjanu, Istarska ulica 23 u Istarskoj županiji. Pozicija učilišta je odlična jer se nalazi u središtu Istre na samom izlazu Istarske autoceste.

exterieur_06vpsvisnjan004

palaca-miani

Lokaciju učilišta u formiranju možete vidjeti u prilogu:

lokacija-1

lokacija-2

Učilište u formiranju povezano je sa društvom Adria Bonus d.o.o. iz Poreča koji privremeno provodi programe obrazovanja – cjeloživotnog učenja sa SVEUČILIŠTEM J.J. STROSSMAYERA IZ OSIJEKA.

Kapaciteti učilišta u osnivanju su slijedeći:

 • 6 različitih prostorija za obrazovanje sa ukupno oko 150 mjesta
 • Kompletna oprema za potrebe obrazovanja
 • Dovoljan broj nastavničkog osoblja (iz učilišta ili vanjski suradnici)
 • 23 verificirana programa koji će se u 2017.g. provoditi u suradnji sa SVEUČILIŠTEMJ. STROSSMAYERA IZ OSIJEKA
 • img_6272
 • img_6280

S obzirom na stručno nastavničko osoblje kojim raspolaže SVEUČILIŠTE J.J. STROSSMAYERA IZ OSIJEKA, odnosno samo učilište ADRIA EDU sa vlastitim ili vanjskim nastavničkim osobljem:

 • U 2017.G. RAZVIJATI ĆEMO I NIZ DRUGIH VLASTITIH PROGRAMA
 • U MOGUĆNOSTI SMO ZA KLIJENTE PRIPREMITI OBRAZOVNI PROGRAM SUKLADNO SPECIFIČNIM POTREBAMA ZAINTERESIRANIH

Za iskazivanje interesa za pohađanje pojedinog programa ili za dodatne informacije možete se obratiti na Adria Bonus d.o.o., Poreč, Partizanska 13, tel. 052 431 566 ili direktno dr. Zdenku Tomčiću na mobitel 091 4431 571, odnosno na e-mail: info@adria-bonus.com.