Category Archives: Uvod u crtanje kompozicije

UVOD U CRTANJE KOMPOZICIJE

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

 

UMJETNIČKA  AKADEMIJA U OSIJEKU

 

UVOD U CRTANJE KOMPOZICIJE

 

ELABORAT O PROGRAMU U OKVIRU  KONCEPTA

CJELOŽIVOTNOG OBRAZOVANJA I USAVRŠAVANJA

 

SADRŽAJ

 

 1. OPĆI DIO

 

 

 1. NAZIV I PODRUČJE PROGRAMA

2.1. Naziv programa

2.2. Područje programa

 

 1. ZNANJA, VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA

 

 1. UVJETI UPISA

 

 1. TRAJANJE I IZVEDBA PROGRAMA

5.1. Trajanje programa

5.2. Izvedba programa

 

 1. ZAVRŠETAK PROGRAMA

 

 1. UVJETI IZVOĐENJA PROGRAMA

7.1. Nositelj  programa

7.2. Podatci o prostoru i opremi predviđenima za izvođenje programa

7.3. Podatci o angažiranim izvođačima

7.4. Optimalan broj polaznika programa

7.5. Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe programa

7.6. Voditelj programa

 

 1. STUDIJA IZVODLJIVOSTI

 

 

 1. PRILOG I: Pojedinačni podatci o angažiranim izvođačima

 

1.OPĆI DIO

 

Umjetnička akademija u Osijeku jedna je od sedamnaest znanstveno/umjetničko-nastavnih sastavnica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, koja ima višegodišnje iskustvo u formalnom visoko školskom obrazovanju kroz izvedbu  preddiplomskih i diplomskih studija iz umjetničkog područja.

Osim programa formalnog obrazovanja, UOAS u skladu sa zahtjevima suvremenog obrazovanja, tržišta rada i kapitala, počinje raditi na osmišljavanju i izvođenju programa neformalnog obrazovanja, odnosno programa  u okviru koncepta cjeloživotnog učenja.

 

Program „Uvod u crtanje kompozicije“, kao i ostali programi cjeloživotnog učenja Likovnog odsjeka Umjetničke akademije, nastao je kao odgovor na nedostatak umjetničko/edukativnih  sadržaja koji se nude u gradu Osijeku.

 

Crtanje kompozicije jedna je od osnovnih crtaćih vještina koje se testiraju na prijemnim ispitima likovnih smjerova umjetničkih akademija, stoga postoji velika potražnja za programima ovog sadržaja. Osim budućih studenata formalnih programa, tu su i umjetnici amateri koji žele učiti osnove ili usavršavati svoje crtaće vještine u segmentu crtanja kompozicije, koja obuhvaća različite motive, poput mrve prirode, veduta i prostornih kompozicija. Crtanje kompozicije, uz crtanje portreta i akta, smatra se bazičnom crtaćom vještinom u sferi crtanja po promatranju. Osim u području umjetnosti crtanje po promatranju prema zadanom modelu prisutno je i u  području primjenjene umjetnosti te može biti baza za istraživanje likovnih zakonitosti i razvijanje kreativnosti budućim industrijskim i grafičkim dizajnerima,  scenografima, crtačima stripa, ilustratorima, 3D animatorima…

 

Općenito je poznato  da je  šira javnost uvijek zainteresirana za bavljenje likovnom umjetnošću, bilo da se radi na razini amatera ili kao uvod u neku formu formalnog likovnog obrazovanja. Stoga u svim većim gradovima postoje učilišta ili udruge koje nude takve oblike edukacije. Čest je slučaj da i same umjetničke akademije nude neformalne programe široj javnosti, primjerice :„The Art Academy in London“, „London College of Art“,“University of Edimburgh“, „School of Art Institute of Chicago“, „Princeton Arts Academy“ i mnogi drugi.

Osim toga, ovakvi programi cjeloživotnog obrazovanja mjesto su gdje se razbija predrasuda da je crtanje isključivo stvar talenta, nego je za isto potrebno savladavanje određenih tehnika i tehnologija, organizacije rada i procesa.  Vještina i umijeće crtanja po promatranju razvija percepciju i  može se osmišljenim programom savladati i usavršavati. Upravo iz tog razloga Umjetnička akademija u Osijeku, odnosno njen Odsjek za likovnu umjetnost najkvalificiraniji  je u regiji za provođenje ovakvog  programa cjeloživotnog obrazovanja.

 

Predloženi program cjeloživotnog obrazovanja u potpunosti je usklađen s misijom, vizijom i

strategijom Umjetničke akademije  u Osijeku.  (Strategija razvoja Umjetnička akademije u Osijeku 2013-2020, članak III, cilj 2; članak V, cilj 1)

 

 1. NAZIV I PODRUČJE PROGRAMA

2.1. Naziv programa

Uvod u crtanje kompozicije

 

2.2. Područje programa

Umjetničko područje

 

 1. ZNANJA, VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA

Polaznici će po završetku programa moći likovno izraziti osnovne kompozicijske odnose kadra i formata i proporcijske odnose unutar kompozicije. Moći će prema kompozicijskim načelima primjenjivati kontraste, promjene ritma i različitih vrsta crta i ploha.  Kod polaznika će se razvijati percepcija kroz promatranje, gledanje i opažanje.

Polaznici će naučiti crtati po promatranju, raditi  prema modelu. Također će biti osposobljeni za primjenu osnovnih crtačkih tehnika olovke, ugljena  i tuša.  Moći će raspoznavati,  identificirati  i primjenjivati različite karakteristike pojedinog odabranog  crtaćeg medija za izradu kompozicije. Polaznici će naučiti vizirati i crtati za štafelajem.

 

Po završetku programa polaznici će biti upućeni u izradu mape likovnih radova te će svoj rad predstaviti na jednodnevnoj izložbi otvorenoj za javnost u prostorima Akademije. Ova mogućnost pružit će svim polaznicima priliku za vrednovanje usvojene vještine u crtanju kompozicije, kao i uvid u razvijanje osobnog likovnog izričaja.

 

 1. UVJETI UPISA

Budući da je program namijenjen budućim studentima umjetničkih fakulteta,  umjetničkim amaterima kao i profesionalnim umjetnicima te se očekuje da će program pohađati ljudi koji su iz osobnih razloga zainteresirani, UAOS neće određivati stručne preduvjete za upis polaznika.

 

5.TRAJANJE I IZVEDBA PROGRAMA

5.1.Trajanje programa

Program traje  15 sati. Dinamika održavanja dogovarat će se s polaznicima.

 

 

5.2. Izvedba programa

Nastava će se izvoditi kao turnusna nastava.

Nastavni plan edukacijskog programa:

  Naziv nastavne cjeline Nastavnici i suradnici teme unutar  nastavne cjeline Ukupno

broj

sati

1. Smještanje u format doc. art. Ines Matijević Cakić

Ivica Kurtz, ass.

•     kompozicijsko smještanje unutar formata

•     odnos kadra i kompozicije

•     proporcije

 

3
2. Upoznavanje s kompozicijskim načelima •     Primjena kontrasta

•     Primjena ritma

•     Primjena različitih vrsta crta i ploha

 

3
3. Crtanje kompozicije olovkom •     Upoznavanje sa crtačkom tehnikom olovkom

•     Primjena olovke u izražavanju kompozicije

3
4. Crtanje kompozicije ugljenom •     Upoznavanje sa crtačkom tehnikom ugljen

•     Primjena ugljena u izražavanju kompozicije

3
5. Crtanje kompozicije tušem •     Upoznavanje sa crtačkom tehnikom tuš, pero, kist

•     Primjena tuša  u izražavanju kompozicije

3
ukupno 15

 

 1. ZAVRŠETAK PROGRAMA

Nakon završetka programa Umjetnička akademija u Osijeku polazniku izdaje, sukladno Pravilniku o studijima i studiranju na Sveučilištu Josipa Jurja  Strossmayera u Osijeku posebnu potvrdu.

 

 

 1. UVJETI IZVOĐENJA PROGRAMA

7.1. Nositelj  programa

Umjetnička akademija u Osijeku, Kralja Petra Svačića 1F, 31000 Osijek

 

7.2. Podatci o prostoru i opremi predviđenima za izvođenje programa

Za izvođenje programa koristit će se postojeći prostor i oprema Umjetničke akademije u Osijeku. Na raspolaganju je cjelokupni prostor, knjižnični fond i oprema, ovisno o potrebama programa.

 

7.3. Podatci o angažiranim izvođačima

Program će izvoditi nastavnici i suradnici Umjetničke akademije u Osijeku, kako je navedeno u Nastavnom planu (točka 5.2.) i Prilogu I (točka 9.).

 

7.4. Optimalan broj polaznika programa

Optimalan broj polaznika programa je  do 20.

 

7.5. Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe programa

Kvaliteta sadržaja i izvedbe programa sastavni su dio unutarnjeg sustava praćenja i unapređenja kvalitete te podliježu postupcima vanjskog osiguravanja i unapređenja kvalitete i postupcima tematskog vrednovanja.

Također, kvaliteta izvedbe programa biti će praćena samoevaluacijom te evaluacijom programa i nastavnika od strane polaznika.

 

7.6. Voditelj programa

doc. art. Ines Matijević Cakić

 

 1. STUDIJA IZVODLJIVOSTI

Program će biti u potpunosti financiran školarinama polaznika programa.  Troškovi programa po jednom polazniku  iznose

1 200 kuna (bez PDV-a).

Navedeni iznos pokriva troškove provedbe nastave, troškove institucije te troškove vezane za izdavanje potvrda o završenom programu polaznicima programa.

 

Projekcija prihoda i rashoda za jednu skupinu polaznika programa prikazana je u tablici koja slijedi.

 

r. broj prihodi/rashodi iznos
1. PRIHODI POSLOVANJA  
1.1. Prihodi od školarina (na bazi 10 polaznika) 12 000,00
2. RASHODI POSLOVANJA 12 000,00
2.1. Rashodi za zaposlene (plaće, doprinosi, usluge i ostali rashodi za zaposlene) 6 000,00
2.1.1. Honorari nastavnika 5 880,00
2.1.2. Fond a razvoj Sveučilišta u Osijeku (1%) 120,00
2.2. Materijalni rashodi (naknade troškova zaposlenicima, materijal, energija, usluge i drugo)*, ** 6 000,00
  UKUPNI PRIHODI I PRIMITCI 12 000,00
  UKUPNI RASHODI I IZDATCI 12 000,00
  VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA 0, 00 kn

 

*Troškovi modela: 300 kn za svih 15 sati, bez obzira na broj polaznika

**Troškovi materijala:  600 kn na bazi 10 polaznika

(ofsetni papir-olovka: 200 kn

papir za ugljen: 100 kn

ugljen: 100 kn

olovke: 100 kn

tuš: 100 kn)

 

 


 1. PRILOG I: Podatci o angažiranim izvođačima

 

ime i prezime nositelja kolegija Ines Matijević Cakić
e-mail ines_matijevic@yahoo.com
web stranica www.uaos.hr
ustanova nositelja na kolegiju UAOS
zvanje nositelja kolegija docent
datum zadnjeg izbora u zvanje 10. travnja 2012.
kratki životopis
Ines Matijević Cakić rođena je 17. siječnja 1982. Osnovnu školu završila je u Osijeku. Godine 2000. završila je Školu primijenjenih umjetnosti i dizajna u Zagrebu. Iste je godine upisala Akademiju likovnih umjetnosti u Zagrebu, smjer Grafika.

Od 2006. godine zaposlena je u zvanju asistenta na Učiteljskom fakultetu u Osijeku, te od 2011. radi na Umjetničkoj Akademiji u Osijeku u zvanju docenta.

Trenutačno pohađa poslijediplomski doktorski studij Slikarstva pod mentorstvom red. prof. Ante Rašića na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu.

Izlagala je na osam samostalnih i šezdesetak skupnih izložbi u zemlji i inozemstvu. Radovi joj se nalaze u sljedećim fundusima i zbirkama: Hrvatskom kabinetu grafike u Zagrebu, Zbirci suvremene hrvatske umjetnosti Fillip trade u Zagrebu, Okolje Consulting Art Collection u Ljubljani, Muzeju moderne i suvremene umjetnosti u Rijeci te Muzeju suvremene umjetnosti u Zagrebu. Dobitnica je sljedećih nagrada: Nagrada Muzeja moderne i suvremene umjetnosti iz Rijeke, 5. hrvatski trijenale grafike (Zagreb, 2009) / Grand Prix, 21. slavonski biennale (Osijek, 2008) / Grand Prix Nagrada Erste & Steiermarkische banke (Zagreb, 2008) / Posebna nagrada, 3. međunarodni biennale eksperimentalne grafike, The Brancovan Palaces (Bukurešt, Rumunjska, 2008) / Nagrada Ex Aequo, 20. slavonski biennale (Osijek, 2006) / Nagrada rektora Sveučilišta (Zagreb, 2004) / Prva nagrada, Pasionska baština (Zagreb, 2004) / Pohvala Akademije likovnih umjetnosti (Zagreb, 2003. i 2002. godine). Godine 2007. bila je finalistica nagrade Radoslav Putar u Zagrebu.

bibliografija ili/i umjetnički dosezi (izbor)
Samostalne izložbe

2008. Penelopa, Galerija otok, Dubrovnik; 2007. Točke, Galerija Waldinger, Osijek; 2005. F – 2, Galerija SC, Zagreb (s T. Šepetavc); 2005. Attention / pažnja, Galerija VN, Zagreb ; 2005. Eva i Adam, Galerija Galženica, Velika Gorica ; 2004. Izložba dobitnika Rektorove nagrade, Galerija VN, Zagreb (s N. Vrljić, S. Vujčić); 2004. Galerija SC, Zagreb (s T. Maleković, M. Miholić, J. Kovačević); 2003. Miller Gallery, Indiana, PA, SAD (s J. Kovačević)

Skupne izložbe

2013. Novi hrvatski realizam, Gliptoteka HAZU, Zagreb; 2013. Pas u hrvatskoj likovnoj umjetnosti, Galerija Prica, Samobor; 2013. Pogledi 20. stoljeće, Galerija likovnih umjetnosti, Osijek; 2013. Volumen linije, izložba članova HDLU-a, Galerija Kazamat, Osijek; 2012. Meeting Point 12 osječkih umjetnica, Galerija Waldinger, Osijek; 2012. Arad biennial, Meeting point 3, Pécsi Galéria, Pečuh; 2012. Kuduzova klasa, Galerija SC, Zagreb; 2012. 23 slavonski biennale, Galerija likovnih umjetnosti, Osijek; 2012. Erste fragmenti 8, Muzej suvremene umjetnosti, Zagreb; 2012. Pars pro toto, Le Loft Sévigné, Pariz, Francuska; 2012. Finalisti 2012., LAUBA, Zagreb; 2012. 6.hrvatski trijenale grafike, HDLU, Zagreb; 2011. World Plate and Print Art Exhibition – Millenial Wind, Hapcheon-gun,  Gyeongsangnam-do, Južna Koreja; 2011. Draw!ng outline, Nacionalno društvo slikara Ukraine, Kijev, Ukraina; 2011. Osijek- Pečuh/Eszek- Pecs, Nador Galerija, Pečuh, Mađarska; 2011. Otvoreno polje, Galerija Marisll, Zagreb; 2010. 22. slavonski biennale, Galerija likovnih umjetnosti, Osijek; 2010. Annales Poreč, Pučko otvoreno učilište, Poreč; 2010. Glavom i bradom, Galerija 5 kula, Motovunski filmski festival, Motovun; 2010. Grafika 1975-2009, Izložba članova HDLU, Gradska galerija Labin, Labin; 2010. Okolje Consulting Art Collection, Centar suvremene umjetnosti, Celje, Slovenija; 2010. T-HTnagrada@msu.hr , Muzej suvremene umjetnosti Zagreb; 2009. Akvizicije, Muzej suvremene umjetnosti Zagreb; 2009. Na papiru, MMC Luka, Pula; 2009.  28. međunarodni grafički biennale, Galerija Tivoli, Ljubljana, Slovenija; 2009.  5. hrvatski trijennale grafike, HDLU, Zagreb; 2008. Crteži, HDLU, Osijek; 2008. 21. slavonski biennale, Galerija likovnih umjetnosti, Osijek; 2008. Novi fragmenti, HDLU, Zagreb; 2008. Novi fragmenti, Mali salon, Rijeka; 2008. PoModni razgovori, Galerija ULUPUH, Zagreb; 2008. Prostor za novi dijalog, Muzej savremene umetnosti Vojvodine u Novom Sadu, Novi Sad, Srbija; 2008.  U drugom filmu, Motovunski filmski festival, Motovun; 2008. Nemam karticu za bodove, Galerija NOVA, Zagreb; 2008. 4. hrvatski trijenale crteža, Kabinet grafike, Zagreb ; 2008. Baranjska umjetnička kolonija, Galerija Miroslav Kraljević, Zagreb; 2008. Seks i grad, Galerija C.A., Zagreb; 2008. Re/konstrukcije, Galerija Waldinger, Osijek; 2008. 2nd Print Biennial “Now Art Now Future. Present time”, Contemporary Art Centre, Klaipeda, Lithuania; 2008. Baranjska umjetnička kolonija , Galerija Waldinger, Osijek; 2008. Hommage crtežu, Galerija Račić, Zagreb; 2008. 3. međunarodni biennale eksperimentalne grafike, The Brancovan Palaces, Bukurešt, Rumunjska; 2008. Osječka grafička scena, Mali salon, Rijeka; 2008.  MEETING POINT, Galerija Waldinger, Osijek; 2007. Meeting Point, Arad Biennial (izložbe u Mađarskoj, Rumunjskoj i Češkoj); 2007. T-HTnagrada@msu.hr, 19. paviljon zagrebačkog velesajma Zagreb, Hrvatska; 2007. 5+, Gliptoteka HAZU, Zagreb, Hrvatska; 2007. Osječko – rječka grafička scena, Galerija likovnih umjetnosti, Osijek; 2007. 9. Međunarodni biennale crteža i grafike, Museum of Art, Gyor, Mađarska; 2007. GIAF – Međunarodna izložba grafičke umjetnosti, Masan, Korea 2007. Izložba radova finalista natjecanja za Nagradu Radoslav Putar, Galerija Galženica, Velika Gorica

2007. 42. zagrebački salon, Dom hrvatskih likovnih umjetnika, Zagreb ; 2007. Međunarodni triennale grafike, Künstlerhaus, Beč, Austrija; 2006. Multisenzorna galerija, Galerija SC, Zagreb ; 2006. Siemens Go Global, Galerija Klovićevi dvori, Zagreb ; 2006. Novi fragmenti, Dom hrvatskih likovnih umjetnika, Zagreb 2006. Avesta Art Biennial, Avesta, Švedska; 2006. Fetish, Galerija VN, Zagreb; 2006. 20. slavonski biennale, Galerija likovnih umjetnosti, Osijek; 2006. Međunarodni triennale grafike, SMTG, Krakow, Poljska; 2005. 19. slavonski biennale, Gradski muzej, Vukovar ; 2005. Povratak u budućnost, Galerija SC, Zagreb; 2005. Osječka likovna scena, Galerija SC, Zagreb; 2005. Nova osječka likovna scena, MMC Luka, Pula; 2005. Nova osječka likovna scena, Galerija Kazamat, Osijek; 2005. Essl Art Award, Galerija Galurija, Zagreb; 2004. Drava art annale, Muzej grada Koprivnice, Koprivnica; 2004. 19. slavonski biennale, Galerija likovnih umjetnosti, Osijek; 2004. TEST5, Galerija PU, Zagreb ; 2004. 27. salon mladih, Dom hrvatskih likovnih umjetnika, Zagreb 2003. Izložba grafika, Miller Gallery, Indiana, PA, SAD; 2003. Izložba grafika, Canvas Gallery, Pittsburgh, PA, SAD ; 2002. 3. triennale hrvatskog crteža, Galerija Klovićevi dvori, Zagreb

Kvalifikacije
Akademski slikar – grafičar

–  asistent na Učiteljskom fakultetu od 2006. do 2011.

– docent na Umjetničkoj akademiji u Osijeku od 2012.

 

 

ime i prezime nositelja kolegija Ivica Kurtz
e-mail ivica.kurtz@uaos.hr
web stranica www.uaos.hr
ustanova nositelja na kolegiju UAOS
zvanje nositelja kolegija asistent
datum zadnjeg izbora u zvanje 1. srpnja 2007.
kratki životopis
Ivica Kurtz rođen je u Slavonskom Brodu, a slikarstvo je završio na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu, gdje upisuje i doktorski studij 2008. godine. 2004. bio je na studijskom boravku u Indiani, University of Pennsylvania u Sjedinjenim Američkim Državama. Dobitnik je nagrade Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu za izuzetan uspjeh tijekom studija i diplomskoga rada. Asistent je na Umjetničkoj akademiji u Osijeku.
bibliografija ili/i umjetnički dosezi (izbor)
2004. samostalna izložba “Take away”, Indiana University of Pennsylvania, Indiana, USA

2006. grupna izložba “Hladno-toplo”, Gradski Muzej Vinkovci, Galerija likovnih umjetnosti “Slavko Kopač”, Vinkovci

2006. grupna izložba 19. Slavonsko biennale, Vukovar

2006. samostalna izložba “One imaju ime”, Galerija Ružić, Slavonski Brod

2007. grupna izložba “Trienale akvarela”, Slavonski Brod, Karlovac, Zagreb

2010. realiziran javni rad na pročelju Gradske knjižnice Slavonski Brod

Kvalifikacije
Akademski slikar (VII stupanj), asistent na UAOS od 2007. godine