Category Archives: UMJETNIČKI PROGRAMI

UVOD U CRTANJE KOMPOZICIJE

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

 

UMJETNIČKA  AKADEMIJA U OSIJEKU

 

UVOD U CRTANJE KOMPOZICIJE

 

ELABORAT O PROGRAMU U OKVIRU  KONCEPTA

CJELOŽIVOTNOG OBRAZOVANJA I USAVRŠAVANJA

 

SADRŽAJ

 

 1. OPĆI DIO

 

 

 1. NAZIV I PODRUČJE PROGRAMA

2.1. Naziv programa

2.2. Područje programa

 

 1. ZNANJA, VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA

 

 1. UVJETI UPISA

 

 1. TRAJANJE I IZVEDBA PROGRAMA

5.1. Trajanje programa

5.2. Izvedba programa

 

 1. ZAVRŠETAK PROGRAMA

 

 1. UVJETI IZVOĐENJA PROGRAMA

7.1. Nositelj  programa

7.2. Podatci o prostoru i opremi predviđenima za izvođenje programa

7.3. Podatci o angažiranim izvođačima

7.4. Optimalan broj polaznika programa

7.5. Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe programa

7.6. Voditelj programa

 

 1. STUDIJA IZVODLJIVOSTI

 

 

 1. PRILOG I: Pojedinačni podatci o angažiranim izvođačima

 

1.OPĆI DIO

 

Umjetnička akademija u Osijeku jedna je od sedamnaest znanstveno/umjetničko-nastavnih sastavnica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, koja ima višegodišnje iskustvo u formalnom visoko školskom obrazovanju kroz izvedbu  preddiplomskih i diplomskih studija iz umjetničkog područja.

Osim programa formalnog obrazovanja, UOAS u skladu sa zahtjevima suvremenog obrazovanja, tržišta rada i kapitala, počinje raditi na osmišljavanju i izvođenju programa neformalnog obrazovanja, odnosno programa  u okviru koncepta cjeloživotnog učenja.

 

Program „Uvod u crtanje kompozicije“, kao i ostali programi cjeloživotnog učenja Likovnog odsjeka Umjetničke akademije, nastao je kao odgovor na nedostatak umjetničko/edukativnih  sadržaja koji se nude u gradu Osijeku.

 

Crtanje kompozicije jedna je od osnovnih crtaćih vještina koje se testiraju na prijemnim ispitima likovnih smjerova umjetničkih akademija, stoga postoji velika potražnja za programima ovog sadržaja. Osim budućih studenata formalnih programa, tu su i umjetnici amateri koji žele učiti osnove ili usavršavati svoje crtaće vještine u segmentu crtanja kompozicije, koja obuhvaća različite motive, poput mrve prirode, veduta i prostornih kompozicija. Crtanje kompozicije, uz crtanje portreta i akta, smatra se bazičnom crtaćom vještinom u sferi crtanja po promatranju. Osim u području umjetnosti crtanje po promatranju prema zadanom modelu prisutno je i u  području primjenjene umjetnosti te može biti baza za istraživanje likovnih zakonitosti i razvijanje kreativnosti budućim industrijskim i grafičkim dizajnerima,  scenografima, crtačima stripa, ilustratorima, 3D animatorima…

 

Općenito je poznato  da je  šira javnost uvijek zainteresirana za bavljenje likovnom umjetnošću, bilo da se radi na razini amatera ili kao uvod u neku formu formalnog likovnog obrazovanja. Stoga u svim većim gradovima postoje učilišta ili udruge koje nude takve oblike edukacije. Čest je slučaj da i same umjetničke akademije nude neformalne programe široj javnosti, primjerice :„The Art Academy in London“, „London College of Art“,“University of Edimburgh“, „School of Art Institute of Chicago“, „Princeton Arts Academy“ i mnogi drugi.

Osim toga, ovakvi programi cjeloživotnog obrazovanja mjesto su gdje se razbija predrasuda da je crtanje isključivo stvar talenta, nego je za isto potrebno savladavanje određenih tehnika i tehnologija, organizacije rada i procesa.  Vještina i umijeće crtanja po promatranju razvija percepciju i  može se osmišljenim programom savladati i usavršavati. Upravo iz tog razloga Umjetnička akademija u Osijeku, odnosno njen Odsjek za likovnu umjetnost najkvalificiraniji  je u regiji za provođenje ovakvog  programa cjeloživotnog obrazovanja.

 

Predloženi program cjeloživotnog obrazovanja u potpunosti je usklađen s misijom, vizijom i

strategijom Umjetničke akademije  u Osijeku.  (Strategija razvoja Umjetnička akademije u Osijeku 2013-2020, članak III, cilj 2; članak V, cilj 1)

 

 1. NAZIV I PODRUČJE PROGRAMA

2.1. Naziv programa

Uvod u crtanje kompozicije

 

2.2. Područje programa

Umjetničko područje

 

 1. ZNANJA, VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA

Polaznici će po završetku programa moći likovno izraziti osnovne kompozicijske odnose kadra i formata i proporcijske odnose unutar kompozicije. Moći će prema kompozicijskim načelima primjenjivati kontraste, promjene ritma i različitih vrsta crta i ploha.  Kod polaznika će se razvijati percepcija kroz promatranje, gledanje i opažanje.

Polaznici će naučiti crtati po promatranju, raditi  prema modelu. Također će biti osposobljeni za primjenu osnovnih crtačkih tehnika olovke, ugljena  i tuša.  Moći će raspoznavati,  identificirati  i primjenjivati različite karakteristike pojedinog odabranog  crtaćeg medija za izradu kompozicije. Polaznici će naučiti vizirati i crtati za štafelajem.

 

Po završetku programa polaznici će biti upućeni u izradu mape likovnih radova te će svoj rad predstaviti na jednodnevnoj izložbi otvorenoj za javnost u prostorima Akademije. Ova mogućnost pružit će svim polaznicima priliku za vrednovanje usvojene vještine u crtanju kompozicije, kao i uvid u razvijanje osobnog likovnog izričaja.

 

 1. UVJETI UPISA

Budući da je program namijenjen budućim studentima umjetničkih fakulteta,  umjetničkim amaterima kao i profesionalnim umjetnicima te se očekuje da će program pohađati ljudi koji su iz osobnih razloga zainteresirani, UAOS neće određivati stručne preduvjete za upis polaznika.

 

5.TRAJANJE I IZVEDBA PROGRAMA

5.1.Trajanje programa

Program traje  15 sati. Dinamika održavanja dogovarat će se s polaznicima.

 

 

5.2. Izvedba programa

Nastava će se izvoditi kao turnusna nastava.

Nastavni plan edukacijskog programa:

  Naziv nastavne cjeline Nastavnici i suradnici teme unutar  nastavne cjeline Ukupno

broj

sati

1. Smještanje u format doc. art. Ines Matijević Cakić

Ivica Kurtz, ass.

•     kompozicijsko smještanje unutar formata

•     odnos kadra i kompozicije

•     proporcije

 

3
2. Upoznavanje s kompozicijskim načelima •     Primjena kontrasta

•     Primjena ritma

•     Primjena različitih vrsta crta i ploha

 

3
3. Crtanje kompozicije olovkom •     Upoznavanje sa crtačkom tehnikom olovkom

•     Primjena olovke u izražavanju kompozicije

3
4. Crtanje kompozicije ugljenom •     Upoznavanje sa crtačkom tehnikom ugljen

•     Primjena ugljena u izražavanju kompozicije

3
5. Crtanje kompozicije tušem •     Upoznavanje sa crtačkom tehnikom tuš, pero, kist

•     Primjena tuša  u izražavanju kompozicije

3
ukupno 15

 

 1. ZAVRŠETAK PROGRAMA

Nakon završetka programa Umjetnička akademija u Osijeku polazniku izdaje, sukladno Pravilniku o studijima i studiranju na Sveučilištu Josipa Jurja  Strossmayera u Osijeku posebnu potvrdu.

 

 

 1. UVJETI IZVOĐENJA PROGRAMA

7.1. Nositelj  programa

Umjetnička akademija u Osijeku, Kralja Petra Svačića 1F, 31000 Osijek

 

7.2. Podatci o prostoru i opremi predviđenima za izvođenje programa

Za izvođenje programa koristit će se postojeći prostor i oprema Umjetničke akademije u Osijeku. Na raspolaganju je cjelokupni prostor, knjižnični fond i oprema, ovisno o potrebama programa.

 

7.3. Podatci o angažiranim izvođačima

Program će izvoditi nastavnici i suradnici Umjetničke akademije u Osijeku, kako je navedeno u Nastavnom planu (točka 5.2.) i Prilogu I (točka 9.).

 

7.4. Optimalan broj polaznika programa

Optimalan broj polaznika programa je  do 20.

 

7.5. Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe programa

Kvaliteta sadržaja i izvedbe programa sastavni su dio unutarnjeg sustava praćenja i unapređenja kvalitete te podliježu postupcima vanjskog osiguravanja i unapređenja kvalitete i postupcima tematskog vrednovanja.

Također, kvaliteta izvedbe programa biti će praćena samoevaluacijom te evaluacijom programa i nastavnika od strane polaznika.

 

7.6. Voditelj programa

doc. art. Ines Matijević Cakić

 

 1. STUDIJA IZVODLJIVOSTI

Program će biti u potpunosti financiran školarinama polaznika programa.  Troškovi programa po jednom polazniku  iznose

1 200 kuna (bez PDV-a).

Navedeni iznos pokriva troškove provedbe nastave, troškove institucije te troškove vezane za izdavanje potvrda o završenom programu polaznicima programa.

 

Projekcija prihoda i rashoda za jednu skupinu polaznika programa prikazana je u tablici koja slijedi.

 

r. broj prihodi/rashodi iznos
1. PRIHODI POSLOVANJA  
1.1. Prihodi od školarina (na bazi 10 polaznika) 12 000,00
2. RASHODI POSLOVANJA 12 000,00
2.1. Rashodi za zaposlene (plaće, doprinosi, usluge i ostali rashodi za zaposlene) 6 000,00
2.1.1. Honorari nastavnika 5 880,00
2.1.2. Fond a razvoj Sveučilišta u Osijeku (1%) 120,00
2.2. Materijalni rashodi (naknade troškova zaposlenicima, materijal, energija, usluge i drugo)*, ** 6 000,00
  UKUPNI PRIHODI I PRIMITCI 12 000,00
  UKUPNI RASHODI I IZDATCI 12 000,00
  VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA 0, 00 kn

 

*Troškovi modela: 300 kn za svih 15 sati, bez obzira na broj polaznika

**Troškovi materijala:  600 kn na bazi 10 polaznika

(ofsetni papir-olovka: 200 kn

papir za ugljen: 100 kn

ugljen: 100 kn

olovke: 100 kn

tuš: 100 kn)

 

 


 1. PRILOG I: Podatci o angažiranim izvođačima

 

ime i prezime nositelja kolegija Ines Matijević Cakić
e-mail ines_matijevic@yahoo.com
web stranica www.uaos.hr
ustanova nositelja na kolegiju UAOS
zvanje nositelja kolegija docent
datum zadnjeg izbora u zvanje 10. travnja 2012.
kratki životopis
Ines Matijević Cakić rođena je 17. siječnja 1982. Osnovnu školu završila je u Osijeku. Godine 2000. završila je Školu primijenjenih umjetnosti i dizajna u Zagrebu. Iste je godine upisala Akademiju likovnih umjetnosti u Zagrebu, smjer Grafika.

Od 2006. godine zaposlena je u zvanju asistenta na Učiteljskom fakultetu u Osijeku, te od 2011. radi na Umjetničkoj Akademiji u Osijeku u zvanju docenta.

Trenutačno pohađa poslijediplomski doktorski studij Slikarstva pod mentorstvom red. prof. Ante Rašića na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu.

Izlagala je na osam samostalnih i šezdesetak skupnih izložbi u zemlji i inozemstvu. Radovi joj se nalaze u sljedećim fundusima i zbirkama: Hrvatskom kabinetu grafike u Zagrebu, Zbirci suvremene hrvatske umjetnosti Fillip trade u Zagrebu, Okolje Consulting Art Collection u Ljubljani, Muzeju moderne i suvremene umjetnosti u Rijeci te Muzeju suvremene umjetnosti u Zagrebu. Dobitnica je sljedećih nagrada: Nagrada Muzeja moderne i suvremene umjetnosti iz Rijeke, 5. hrvatski trijenale grafike (Zagreb, 2009) / Grand Prix, 21. slavonski biennale (Osijek, 2008) / Grand Prix Nagrada Erste & Steiermarkische banke (Zagreb, 2008) / Posebna nagrada, 3. međunarodni biennale eksperimentalne grafike, The Brancovan Palaces (Bukurešt, Rumunjska, 2008) / Nagrada Ex Aequo, 20. slavonski biennale (Osijek, 2006) / Nagrada rektora Sveučilišta (Zagreb, 2004) / Prva nagrada, Pasionska baština (Zagreb, 2004) / Pohvala Akademije likovnih umjetnosti (Zagreb, 2003. i 2002. godine). Godine 2007. bila je finalistica nagrade Radoslav Putar u Zagrebu.

bibliografija ili/i umjetnički dosezi (izbor)
Samostalne izložbe

2008. Penelopa, Galerija otok, Dubrovnik; 2007. Točke, Galerija Waldinger, Osijek; 2005. F – 2, Galerija SC, Zagreb (s T. Šepetavc); 2005. Attention / pažnja, Galerija VN, Zagreb ; 2005. Eva i Adam, Galerija Galženica, Velika Gorica ; 2004. Izložba dobitnika Rektorove nagrade, Galerija VN, Zagreb (s N. Vrljić, S. Vujčić); 2004. Galerija SC, Zagreb (s T. Maleković, M. Miholić, J. Kovačević); 2003. Miller Gallery, Indiana, PA, SAD (s J. Kovačević)

Skupne izložbe

2013. Novi hrvatski realizam, Gliptoteka HAZU, Zagreb; 2013. Pas u hrvatskoj likovnoj umjetnosti, Galerija Prica, Samobor; 2013. Pogledi 20. stoljeće, Galerija likovnih umjetnosti, Osijek; 2013. Volumen linije, izložba članova HDLU-a, Galerija Kazamat, Osijek; 2012. Meeting Point 12 osječkih umjetnica, Galerija Waldinger, Osijek; 2012. Arad biennial, Meeting point 3, Pécsi Galéria, Pečuh; 2012. Kuduzova klasa, Galerija SC, Zagreb; 2012. 23 slavonski biennale, Galerija likovnih umjetnosti, Osijek; 2012. Erste fragmenti 8, Muzej suvremene umjetnosti, Zagreb; 2012. Pars pro toto, Le Loft Sévigné, Pariz, Francuska; 2012. Finalisti 2012., LAUBA, Zagreb; 2012. 6.hrvatski trijenale grafike, HDLU, Zagreb; 2011. World Plate and Print Art Exhibition – Millenial Wind, Hapcheon-gun,  Gyeongsangnam-do, Južna Koreja; 2011. Draw!ng outline, Nacionalno društvo slikara Ukraine, Kijev, Ukraina; 2011. Osijek- Pečuh/Eszek- Pecs, Nador Galerija, Pečuh, Mađarska; 2011. Otvoreno polje, Galerija Marisll, Zagreb; 2010. 22. slavonski biennale, Galerija likovnih umjetnosti, Osijek; 2010. Annales Poreč, Pučko otvoreno učilište, Poreč; 2010. Glavom i bradom, Galerija 5 kula, Motovunski filmski festival, Motovun; 2010. Grafika 1975-2009, Izložba članova HDLU, Gradska galerija Labin, Labin; 2010. Okolje Consulting Art Collection, Centar suvremene umjetnosti, Celje, Slovenija; 2010. T-HTnagrada@msu.hr , Muzej suvremene umjetnosti Zagreb; 2009. Akvizicije, Muzej suvremene umjetnosti Zagreb; 2009. Na papiru, MMC Luka, Pula; 2009.  28. međunarodni grafički biennale, Galerija Tivoli, Ljubljana, Slovenija; 2009.  5. hrvatski trijennale grafike, HDLU, Zagreb; 2008. Crteži, HDLU, Osijek; 2008. 21. slavonski biennale, Galerija likovnih umjetnosti, Osijek; 2008. Novi fragmenti, HDLU, Zagreb; 2008. Novi fragmenti, Mali salon, Rijeka; 2008. PoModni razgovori, Galerija ULUPUH, Zagreb; 2008. Prostor za novi dijalog, Muzej savremene umetnosti Vojvodine u Novom Sadu, Novi Sad, Srbija; 2008.  U drugom filmu, Motovunski filmski festival, Motovun; 2008. Nemam karticu za bodove, Galerija NOVA, Zagreb; 2008. 4. hrvatski trijenale crteža, Kabinet grafike, Zagreb ; 2008. Baranjska umjetnička kolonija, Galerija Miroslav Kraljević, Zagreb; 2008. Seks i grad, Galerija C.A., Zagreb; 2008. Re/konstrukcije, Galerija Waldinger, Osijek; 2008. 2nd Print Biennial “Now Art Now Future. Present time”, Contemporary Art Centre, Klaipeda, Lithuania; 2008. Baranjska umjetnička kolonija , Galerija Waldinger, Osijek; 2008. Hommage crtežu, Galerija Račić, Zagreb; 2008. 3. međunarodni biennale eksperimentalne grafike, The Brancovan Palaces, Bukurešt, Rumunjska; 2008. Osječka grafička scena, Mali salon, Rijeka; 2008.  MEETING POINT, Galerija Waldinger, Osijek; 2007. Meeting Point, Arad Biennial (izložbe u Mađarskoj, Rumunjskoj i Češkoj); 2007. T-HTnagrada@msu.hr, 19. paviljon zagrebačkog velesajma Zagreb, Hrvatska; 2007. 5+, Gliptoteka HAZU, Zagreb, Hrvatska; 2007. Osječko – rječka grafička scena, Galerija likovnih umjetnosti, Osijek; 2007. 9. Međunarodni biennale crteža i grafike, Museum of Art, Gyor, Mađarska; 2007. GIAF – Međunarodna izložba grafičke umjetnosti, Masan, Korea 2007. Izložba radova finalista natjecanja za Nagradu Radoslav Putar, Galerija Galženica, Velika Gorica

2007. 42. zagrebački salon, Dom hrvatskih likovnih umjetnika, Zagreb ; 2007. Međunarodni triennale grafike, Künstlerhaus, Beč, Austrija; 2006. Multisenzorna galerija, Galerija SC, Zagreb ; 2006. Siemens Go Global, Galerija Klovićevi dvori, Zagreb ; 2006. Novi fragmenti, Dom hrvatskih likovnih umjetnika, Zagreb 2006. Avesta Art Biennial, Avesta, Švedska; 2006. Fetish, Galerija VN, Zagreb; 2006. 20. slavonski biennale, Galerija likovnih umjetnosti, Osijek; 2006. Međunarodni triennale grafike, SMTG, Krakow, Poljska; 2005. 19. slavonski biennale, Gradski muzej, Vukovar ; 2005. Povratak u budućnost, Galerija SC, Zagreb; 2005. Osječka likovna scena, Galerija SC, Zagreb; 2005. Nova osječka likovna scena, MMC Luka, Pula; 2005. Nova osječka likovna scena, Galerija Kazamat, Osijek; 2005. Essl Art Award, Galerija Galurija, Zagreb; 2004. Drava art annale, Muzej grada Koprivnice, Koprivnica; 2004. 19. slavonski biennale, Galerija likovnih umjetnosti, Osijek; 2004. TEST5, Galerija PU, Zagreb ; 2004. 27. salon mladih, Dom hrvatskih likovnih umjetnika, Zagreb 2003. Izložba grafika, Miller Gallery, Indiana, PA, SAD; 2003. Izložba grafika, Canvas Gallery, Pittsburgh, PA, SAD ; 2002. 3. triennale hrvatskog crteža, Galerija Klovićevi dvori, Zagreb

Kvalifikacije
Akademski slikar – grafičar

–  asistent na Učiteljskom fakultetu od 2006. do 2011.

– docent na Umjetničkoj akademiji u Osijeku od 2012.

 

 

ime i prezime nositelja kolegija Ivica Kurtz
e-mail ivica.kurtz@uaos.hr
web stranica www.uaos.hr
ustanova nositelja na kolegiju UAOS
zvanje nositelja kolegija asistent
datum zadnjeg izbora u zvanje 1. srpnja 2007.
kratki životopis
Ivica Kurtz rođen je u Slavonskom Brodu, a slikarstvo je završio na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu, gdje upisuje i doktorski studij 2008. godine. 2004. bio je na studijskom boravku u Indiani, University of Pennsylvania u Sjedinjenim Američkim Državama. Dobitnik je nagrade Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu za izuzetan uspjeh tijekom studija i diplomskoga rada. Asistent je na Umjetničkoj akademiji u Osijeku.
bibliografija ili/i umjetnički dosezi (izbor)
2004. samostalna izložba “Take away”, Indiana University of Pennsylvania, Indiana, USA

2006. grupna izložba “Hladno-toplo”, Gradski Muzej Vinkovci, Galerija likovnih umjetnosti “Slavko Kopač”, Vinkovci

2006. grupna izložba 19. Slavonsko biennale, Vukovar

2006. samostalna izložba “One imaju ime”, Galerija Ružić, Slavonski Brod

2007. grupna izložba “Trienale akvarela”, Slavonski Brod, Karlovac, Zagreb

2010. realiziran javni rad na pročelju Gradske knjižnice Slavonski Brod

Kvalifikacije
Akademski slikar (VII stupanj), asistent na UAOS od 2007. godine

 

 

UVOD U CRTANJE AKTA

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

 

UMJETNIČKA  AKADEMIJA U OSIJEKU

 

UVOD U CRTANJE AKTA

 

ELABORAT O PROGRAMU U OKVIRU  KONCEPTA

CJELOŽIVOTNOG OBRAZOVANJA I USAVRŠAVANJA

 

SADRŽAJ

 

1.OPĆI DIO

 

2.NAZIV I PODRUČJE PROGRAMA

2.1.Naziv programa

2.2.Područje programa

 

 1. ZNANJA, VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA

 

4.UVJETI UPISA

 

5.TRAJANJE I IZVEDBA PROGRAMA

5.1.Trajanje programa

5.2. Izvedba programa

 

 1. ZAVRŠETAK PROGRAMA

 

 1. UVJETI IZVOĐENJA PROGRAMA

7.1. Nositelj  programa

7.2. Podatci o prostoru i opremi predviđenima za izvođenje programa

7.3. Podatci o angažiranim izvođačima

7.4. Optimalan broj polaznika programa

7.5. Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe programa

7.6. Voditelj programa

 

 1. STUDIJA IZVODLJIVOSTI

 

 1. PRILOG I: Pojedinačni podatci o angažiranim izvođačima

 

 

 

1.OPĆI DIO

Umjetnička akademija u Osijeku jedna je od sedamnaest znanstveno/umjetničko-nastavnih sastavnica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, koja ima višegodišnje iskustvo u formalnom visoko školskom obrazovanju kroz izvedbu  preddiplomskih i diplomskih studija iz umjetničkog područja.

Osim programa formalnog obrazovanja, UOAS u skladu sa zahtjevima suvremenog obrazovanja, tržišta rada i kapitala, počinje raditi na osmišljavanju i izvođenju programa neformalnog obrazovanja, odnosno programa  u okviru koncepta cjeloživotnog učenja.

 

Program „Uvod u crtanje akta“ kao i ostali programi cjeloživotnog učenja Likovnog odsjeka Umjetničke akademije nastao je kao odgovor na nedostatak umjetničko/edukativnih  sadržaja koji se nude u gradu Osijeku.

 

Crtanje akta je jedna od osnovnih crtaćih vještina koje se testiraju na prijemnim ispitima likovnih smjerova umjetničkih akademija, stoga postoji velika potražnja za programima ovog sadržaja. Osim budućih studenata formalnih programa tu su i umjetnici amateri koji žele učiti osnove ili usavršavati svoje crtaće vještine u segmentu akta. Crtanje akta smatra se bazičnom crtaćom vještinom u sferi razumijevanja ljudske anatomije i općenito crtanja po modelu. Osim u području umjetnosti kao čiste ekspresije u  području primjenjene umjetnosti crtanje akta neophodna je baza budućim modnim dizajnerima, kostimografima, crtačima stripa, ilustratorima , 3D animatorima…

 

Općenito je poznato da je šira javnost uvijek zainteresirana za bavljenje likovnom umjetnošću, bilo da se radi na razini  amatera ili kao uvod u neku formu formalnog likovnog obrazovanja. Stoga u svim većim gradovima postoje učilišta ili udruge koje nude takve oblike edukacije. Čest je slučaj da i same umjetničke akademije nude neformalne programe široj javnosti, primjerice :„The Art Academy in London“, „London College of Art“,“University of Edimburgh“, „School of Art Institute of Chicago“, „Princeton Arts Academy“ i mnogi drugi.

 

Osim toga, ovakvi programi cjeloživotnog obrazovanja mjesto su gdje se razbija predrasuda da je crtanje isključivo stvar talenta, nego je za isto potrebno savladavanje određenih tehnika i tehnologija, organizacije rada i procesa. Vještina i umijeće crtanja akta može se osmišljenim programom savladati i usavršavati. Upravo iz tog razloga Umjetnička akademija u Osijeku, odnosno njen Odsjek za likovnu umjetnost, najkvalificiraniji  je u regiji za provođenje  ovakvog  programa cjeloživotnog obrazovanja.

 

Predloženi program cjeloživotnog obrazovanja u potpunosti je usklađen s misijom, vizijom i

strategijom Umjetničke akademije  u Osijeku.  (Strategija razvoja Umjetnička akademije u Osijeku 2013-2020, članak III, cilj 2; članak V, cilj 1)

 

 

 1. NAZIV I PODRUČJE PROGRAMA

2.1. Naziv programa

Uvod u crtanje akta

 

2.2. Područje programa

Umjetničko područje

 

 1. ZNANJA, VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA

Polaznici će po završetku programa  moći izraziti osnovne anatomske odnose  pri portretiranju živog modela u punoj fizionomiji.  Naučiti će crtati po promatranju, raditi  po modelu. Također će biti osposobljeni za primjenu osnovnih crtačkih tehnika olovke, ugljena  i tuša.  Moći će raspoznavati,  identificirati  i primjenjivati različite karakteristike pojedinog odabranog  crtaćeg medija za izradu  akta.

Po završetku programa, polaznici će biti upućeni u izradu mape likovnih radova te će svoj rad predstaviti na jednodnevnoj izložbi otvrenoj za javnost u prostorima Akademije. Ova mogućnost pružit će svim polaznicima priliku za vrednovanje usvojene vještine u crtanju akta, kao i uvid u razvijanje osobnog likovnog izričaja.

 

 

 

 

 

 

 1. UVJETI UPISA

Budući da je program namjenjen budućim studentima umjetničkih fakulteta, umjetničkim amaterima kao i profesionalnim umjetnicima te se očekuje da će program pohađati ljudi koji su iz osobnih razloga zainteresirani, UAOS neće određivati stručne preduvjete za upis polaznika.

 

 1. TRAJANJE I IZVEDBA PROGRAMA

5.1.Trajanje programa

Program traje  15 sati. Dinamika održavanja dogovarat će se s polaznicima.

 

5.2. Izvedba programa

Nastava će se izvoditi kao turnusna nastava.

Nastavni plan edukacijskog programa:

  Naziv nastavne cjeline Nastavnici i suradnici teme unutar  nastavne cjeline Ukupno

broj

sati

1. Smještanje u format doc. art. Domagoj Sušac

Goran Tvrtković, pred.

 

·   kompozicijsko smještanje

tijela  unutar formata

·   odnos kadra i kompozicije

3
2. Anatomija tijela • kosti tijela

 

3
3. Olovka • upoznavanje sa crtačkom tehnikom olovkom

• primjena olovke u izražavanju akta

3
4. Ugljen • upoznavanje sa crtačkom tehnikom ugljen

• primjena ugljena u izražavanju akta

3
5. Tuš • upoznavanje sa crtačkom tehnikom tuš, pero, kist

• primjena tuša  u izražavanju akta

3
ukupno 15

 

 

 1. ZAVRŠETAK PROGRAMA

Nakon završetka programa Umjetnička akademija u Osijeku polazniku izdaje, sukladno Pravilniku o studijima i studiranju na  Sveučilištu Josipa Jurja  Strossmayera u Osijeku posebnu potvrdu.

 

 

7.UVJETI IZVOĐENJA PROGRAMA

7.1. Nositelj  programa

Umjetnička akademija u Osijeku, Kralja Petra Svačića 1F, 31000 Osijek

 

7.2.Podatci o prostoru i opremi predviđenima za izvođenje programa

Za izvođenje programa koristit će se postojeći prostor i oprema Umjetničke akademije u Osijeku. Na raspolaganju je cjelokupni prostor, knjižnični fond i oprema, ovisno o potrebama programa.

 

7.3. Podatci o angažiranim izvođačima

Program će izvoditi nastavnici i suradnici Umjetničke akademije u Osijeku, kako je navedeno u Nastavnom planu (točka 5.2.) i Prilogu II (točka 10.).

 

7.4. Optimalan broj polaznika programa

Optimalan broj polaznika programa je  do 20.

 

7.5. Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe programa

Kvaliteta sadržaja i izvedbe programa sastavni su dio unutarnjeg sustava praćenja i unapređenja kvalitete te podliježu postupcima vanjskog osiguravanja i unapređenja kvalitete i postupcima tematskog vrednovanja.

Također, kvaliteta izvedbe programa biti će praćena samoevaluacijom te evaluacijom programa i nastavnika od strane polaznika.

 

7.6. Voditelj programa

doc. art. Domagoj Sušac

 

8.STUDIJA IZVODLJIVOSTI

Program će biti u potpunosti financiran školarinama polaznika programa.  Troškovi programa po jednom polazniku  iznose

1 200 kuna (bez PDV-a).

Navedeni iznos pokriva troškove provedbe nastave, troškove institucije te troškove vezane za izdavanje potvrda o završenom programu polaznicima programa.

 

 1. PRILOG I: Podatci o angažiranim izvođačima

 

ime i prezime nositelja kolegija Domagoj Sušac
e-mail d_susac@yahoo.com
web stranica www.uaos.hr
ustanova nositelja na kolegiju UAOS
zvanje nositelja kolegija docent
datum zadnjeg izbora u zvanje 19. listopada 2010.
kratki životopis
Rođen je 1974. godine u Zagrebu. Gimnaziju završava u Osijeku, a 1994. upisuje ALU u Zagrebu (grafički odsjek). Diplomirao je 2000. godine u klasi profesora Miroslava Šuteja. Pohađa poslijediplomski doktorski studij slikarstva na ALU u Zagrebu pod mentorstvom prof. Ante Rašića. Od 2001. do 2004. godine radio je na Školi za dizajn i primijenjene umjetnosti u Osijeku kao profesor stručnih predmeta (Crtanje, slikanje, ilustracija, teorija oblikovanja). Stručnim suradnikom na Umjetničkoj akademiji u Osijeku postaje 2004. godine, a od 2005. zaposlen je kao asistent.

2010. godine postaje docent. Redovni je član Hrvatskog društva likovnih umjetnika Osijek. Od 2003. do 2004. godine vodio je grafičke radionice Doma HDLU Osijek, a od 2004. do 2010. godine sudjeluje u kreiranju programa Galerije Kazamat kao član umjetničkog savjeta.

bibliografija ili/i umjetnički dosezi (izbor)
SAMOSTALNE IZLOŽBE:

1999. Galerija SC, ZAGREB, 2001. Galerija VN, ZAGREB

2004. Galerija  M.KRALJEVIĆ «Distance point» ,ZAGREB

2005. Galerija likovnih umjetnosti »BIOMENTALMANIA», OSIJEK

2010.  Galerija Zlatni Ajngel, VARAŽDIN, Galerija 4

Stilske vježbe iz dekorativnog života, SLAV. BROD

2011. Galerija likovnih umjetnosti Osijek

 

IZBOR SKUPNIH IZLOŽBI I PROJEKATA: 1998. – Klovićevi dvori « PASIONSKA BAŠTINA», Zagreb, 1999.Galerija SC, Izložba diplomanata, ZAGREB, Salon Galić, Međunarodna likovna radionica Šolta, SPLIT, «International cultural encounters-project collage», FIRENZA, ITALIJA , Dom HDLU-a ZAGREB, 2.hrvatski triennale crteža,  međunarodni likovni projekt «Expression of youth», URBINO, ITALIJA, 2. svjetske vojne igre, ZAGREB (SPORT, EKOLOGIJA, IGRA), Galerija grada KRAPINE, «Grafička zbirka ALU»,  2000. – «OTVORENI OSJEČKI ATELIER», Galerija likovnih umjetnosti, OSIJEK,  « IV student international ART biennale», SKOPLJE, MAKEDONIJA, Studentski centar, multimedijalni projekt «NOVI POČETAK 2», ZAGREB, Galerija likovnih umjetnosti, OSIJEK, 17. biennale slavonaca, 2001. – «GRADDONJI»Muzej slavonije(galerija suteren DV)  OSIJEK,  Galerija Waldinger, HDLU Osijek, MMSU, 15. međunarodni triennale crteža, RIJEKA, Muzej za umjetnost i obrt  «GRAND PRIX-ZA SLIKARSTVO», ZAGREB, Galerija Lurdy, «Panonia» izložba osječkih umjetnika, BUDIMPEŠTA, Galerija Waldinger «GRANDPRIX za slikarstvo», OSIJEK, 2002.  – 3. triennale hrv. crteža, Klovićevi dvori, Kabinet grafike, ZAGREB, «Plavi salon»,16. trinnale hrvatskog slikarstva, «SITUACIJA-MLADI», ZADAR, 18. slavonski biennale, Galerija  likovnih umjetnosti, OSIJEK, Mestna galerija, , izložba «START » graDDonji,LJUBLJANA , «Hotel Kazamat» izložba radionice Rona Sluika, Galerija Kazamat, OSIJEK, BUK, 2002. Galerija likovnih umjetnosti Osijek, 2004. – 19.slavonski  biennale,Galerija likovnih umjetnosti,OSIJEK – Muzej gradaVukovara,Vukovar, 2005.  – »Nova osječka likovna scena» Galerija KAZAMAT, Dom HDLU Osijek i MMC Luka,HDLU Istre, Pula, « HDLU Osijek recentni radovi 2005, Galerija KAZAMAT, «Mala špijunka» autor koncepta Stefan Bohnenberg, GLU,Osijek, «B U K» Galerija likovnih umjetnosti Osijek, «Suvremena osječka scena»  Galerija SC, ZAGREB, 2006.-„40.godina galerije Sc-parada hitova“  Galerija SC,Zagreb, «GRANDPRIX za slikarstvo»,Muo Zagreb, 50.godina grafike- Galerija SC,Zagreb, 4.trienale hrvatske grafike,Gliptoteka HAZU,Zagreb, 1.vukovarski salon  Muzej grada Vukovara,Vukovar

KROJCBERG,Workshop,Rojc,Pula, 20.slavonski biennale,GLU Osijek, HDLU Osijek 2006.  Galerija Kazamat,Osijek, 2007. –Osječka grafička scena,Galerija likovnih umjetnosti ,Osijek, ARAD BIENNIAL»Meeting point» ,The art museum Arad,Rumunjska, «Meeting point»  ,Pecsi Gallery,Pečuh,Mađarska, 2008. –«Meeting point»  ,Galerija Waldinger,Osijek, Osječka grafička scena,Mali salon MMSU Rijeka, »Meeting point» ,Galerie Mesta Plzne,Plzen,Češka i Muzej O.Kokoscha,Pochlan, „Hommage crtežu“,Galerija J.Račić,Zagreb, „Krojcberg“,Galerija Kocka,Split-Galerija Orlando,Dubrovnik-Galerija Rojc,Pula, 4.hrvatski trienale crteža, Gliptoteka Hazu ,Zagreb, 21.slavonski biennale,Galerija likovnih umjetnosti,Osijek,  „CRTEŽI“, Galerija Kazamat, Osijek,  2009. -5.hrvatski trienale grafike(pozvani autori),Galerija PM,Zagreb, Meeting point, Arad biennal,Arad,Rumunjska, HDLU Grafika 1975.-2009. Galerija Kazamat,Osijek  2010. Meeting point,Galerija grada Pečuha,Pečuh,Mađarsk , Galerija Kazamat,Osijek i  Galerija Oskar Kokoscha,Pochlan,Austrija, HDLU Grafika 1975.-2009. Gradska galerija Labin , 1PLUS1, Galerija Kazamat,Osijek , 22.slavonski biennale,GLU Osijek, 2011. Hdlu Osijek, Galerija Nandor,Pečuh, Mađarska, In memoriam-D.Glavan, Galerija likovnih umjetnosti Osijek, „Beauty and beast“,Galerija jogurt, Medika-Zagreb

NAGRADE:

1.NAGRADA «International cultural encounters-project collage», FIRENZA, ITALIJA  1999.

EX aeque na 19. slavonskom biennalu u Osijeku,2004.

 

 

kvalifikacije
Od 2001. do 2004. godine radio je na Školi za dizajn i primijenjene umjetnosti u Osijeku kao profesor stručnih predmeta (Crtanje,slikanje,ilustracija,teorija oblikovanja). Od 2003. do 2004. godine vodio je grafičke radionice Doma HDLU Osijek, a od 2004. do 2010. godine sudjeluje u kreiranju programa Galerije Kazamat kao član umjetničkog savjeta.

Stručnim suradnikom na Umjetničkoj akademiji u Osijeku postaje 2004. godine, a od 2005. zaposlen je kao asistent, a od 2010. kao docent.

 

 

 

ime i prezime nositelja kolegija Goran Tvrtković
e-mail  goran.tvrtkovic@gmail.com
web stranica www.uaos.hr
ustanova nositelja na kolegiju Umjetnička akademija u Osijeku
zvanje nositelja kolegija predavač
datum zadnjeg izbora u zvanje 27. travnja 2011. / Umjetnička akademija u Osijeku
kratki životopis
Diplomirao je slikarstvo u klasi prof. I. Friščića 1991. godine.

Ostvario je nekoliko samostalnih izložbi te je sudjelovao i u skupnim izložbama.

Radio je kao slikar izvođač na realizaciji scenografija u Hrvatskom narodnom kazalištu u Osijeku

od 1995 do 1998. godine, u suradnji sa sljedećim scenografima: Zlatko Kauzlarič-Atač, Drago Turina,

Vjekoslav Vojo Radoičić, Zlatko Bourek, Latica Ivanišević i drugi.

bibliografija ili/i umjetnički dosezi (izbor)
samostalne izložbe

2000. Minijature, Café galerija Waldinger, Osijek

2001. Grijesi, Galerija likovnih umjetnosti u Osijeku

2002. Momenti, MM, Virovitica

 

skupne izložbe

1994. 14. biennale Slavonaca, Galerija likovnih umjetnosti u Osijeku

1995. Kids are allright, AK47, Düsseldorf, Njemačka

1996. Kazališni atelier, HNK u Osijeku

1996. 15. Slavonski biennale, Galerija likovnih umjetnosti u Osijeku

1998. 16. Slavonski bienalle, Galerija likovnih umjetnosti u Osijeku

1999. Dan grada Osijeka, Galerija Waldinger, Osijek

 

scenografija

Karel i Josef Čapek: Kukci (diplomska podukcija studenata glume u Osijeku, 1997.)

 

slikarski radovi za predstave u HNK u Osijeku

Stjepan Tomaš: Zlatousti (1995.) / Ivan Zajc: Mislav (1995.) / Mislav Brumec: Smrt Ligeje (1995.)

Branko Mihaljević: Osječki karusel (1995.) / George Tabori: Mein Kampf (1996.)

Miroslav Krleža: Adam i Eva / Hrvatska rapsodija (1996.) / Giuseppe Verdi: Trubadur (1996.)

Emerich Kalman: Grofica Marica (1997.)

William Shakespeare: Na tri kralja ili kako vam se čini (1997.)

Bedrich Smetana: Prodana nevjesta (1997.) / Zlatko Bourek / Sanja Ivić. Bećarac (1998.)

Joseph Stein-Beck: Guslač na krovu (1998.) / Giacomo Puccini: Madamme Butterfly (1998.)

Ivo Brešan: Utvare (1998.)

Kvalifikacije
od 2011. predavač na UAOS

 

 

SLIKANJE ULJEM NA PLATNU

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

 

UMJETNIČKA  AKADEMIJA U OSIJEKU

 

UVOD U CRTANJE PORTRETA

 

ELABORAT O PROGRAMU U OKVIRU  KONCEPTA

CJELOŽIVOTNOG OBRAZOVANJA I USAVRŠAVANJA

 

SADRŽAJ

 

 1. OPĆI DIO

 

 1. NAZIV I PODRUČJE PROGRAMA

2.1. Naziv programa

2.2. Područje programa

 

 1. ZNANJA, VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA

 

 1. UVJETI UPISA

 

5.TRAJANJE I IZVEDBA PROGRAMA

5.1.Trajanje programa

5.2. Izvedba programa

 

 1. ZAVRŠETAK PROGRAMA

 

 1. UVJETI IZVOĐENJA PROGRAMA

7.1. Nositelj  programa

7.2. Podatci o prostoru i opremi predviđenima za izvođenje programa

7.3. Podatci o angažiranim izvođačima

7.4. Optimalan broj polaznika programa

7.5. Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe programa

7.6. Voditelj programa

 

 1. STUDIJA IZVODLJIVOSTI

 

 

 1. PRILOG I: Pojedinačni podatci o angažiranim izvođačima

1.OPĆI DIO

Umjetnička akademija u Osijeku jedna je od sedamnaest znanstveno/umjetničko-nastavnih sastavnica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, koja ima višegodišnje iskustvo u formalnom visoko školskom obrazovanju kroz izvedbu preddiplomskih i diplomskih studija iz umjetničkog područja.

Osim programa formalnog obrazovanja, UOAS u skladu sa zahtjevima suvremenog obrazovanja, tržišta rada i kapitala, počinje raditi na osmišljavanju i izvođenju programa neformalnog obrazovanja, odnosno programa  u okviru koncepta cjeloživotnog učenja.

 

Program „Uvod u crtanje portreta“, kao i ostali programi cjeloživotnog učenja Likovnog odsjeka Umjetničke akademije, nastao je kao odgovor na nedostatak umjetničko/edukativnih  sadržaja koji se nude u gradu Osijeku.

 

Crtanje portreta je jedna od osnovnih crtaćih vještina koje se testiraju na prijemnim ispitima likovnih smjerova umjetničkih akademija, stoga postoji velika potražnja za programima ovog sadržaja. Osim budućih studenata formalnih programa, tu su i umjetnici amateri koji žele učiti osnove ili usavršavati svoje crtaće vještine u segmentu portreta. Na tržištu postoji i veliki broj samoukih „dizajnera“,  koji su bave nekom računalnom formom ilustracije koji obuhvaća i ljudsku anatomiju, a  nisu nikada imali priliku dobiti formalno likovno obrazovanje  te je ovaj program namjenjen i njima. Postoji i veliki broj likovnih pedagoga na predškolskoj ili školskoj razini koji kroz svoje školovanje nisu dobili dovoljno predznanja iz ovog područja, a željeli bi moći raditi s djecom na analizi anatomije lica i izražajnosti kroz facijalnu ekspresiju. Potom je tu i segment lutkarskih kazališta i njihovih lutkarskih tehnologa kojima je portret baza za dizajniranje lutkarskih glava.

 

Općenito je poznato da je šira javnost uvijek zainteresirana za bavljenje likovnom umjetnošću, bilo da se radi na razini  amatera  ili kao uvod u neku formu formalnog likovnog obrazovanja. Stoga u svim većim gradovima postoje učilišta ili udruge koje nude takve oblike edukacije. Čest je slučaj da i same umjetničke akademije nude neformalne programe široj javnosti , primjerice :„The Art Academy in London“, „London College of Art“,“University of Edimburgh“, „School of Art Institute of Chicago“, „Princeton Arts Academy“ i mnogi drugi.

Osim toga, ovakvi programi cjeloživotnog obrazovanja mjesto su gdje se razbija predrasuda da je crtanje isključivo stvar talenta, nego je za isto potrebno savladavanje određenih tehnika i tehnologija, organizacije rada i procesa.  Vještina i umijeće crtanja portreta  može se osmišljenim programom savladati i usavršavati. Upravo je iz tog razloga Umjetnička akademija u Osijeku, odnosno njen Odsjek za likovnu umjetnost, najkvalificiraniji u regiji za provođenje  ovakvog  programa cjeloživotnog obrazovanja.

 

Predloženi program cjeloživotnog obrazovanja u potpunosti je usklađen s misijom, vizijom i

strategijom Umjetničke akademije  u Osijeku.  (Strategija razvoja Umjetnička akademije u Osijeku 2013-2020, članak III, cilj 2; članak V, cilj 1)

 

 

 1. NAZIV I PODRUČJE PROGRAMA

2.1. Naziv programa

Uvod u crtanje portreta

 

2.2. Područje programa

Umjetničko područje

 

 1. ZNANJA, VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA

Polaznici će po završetku programa  moći izraziti osnovne anatomske odnose  pri portretiranju živog modela.  Naučiti će crtati po promatranju , raditi  po modelu. Također će

biti osposobljeni za primjenu osnovnih crtačkih tehnika olovke, ugljena  i tuša.  Moći će raspoznavati,  identificirati i primjenjivati različite karakteristike pojedinog odabranog  crtaćeg medija za izradu  portreta.

Po završetku programa polaznici će biti upućeni u izradu mape likovnih radova te će svoj rad predstaviti na jednodnevnoj izložbi otvorenoj za javnost u prostorima Akademije. Ova mogućnost pružit će svim polaznicima priliku za vrjednovanje usvojene vještine u crtanju portreta, kao i uvid u razvijanje osobnog likovnog izričaja.

 

 

 

 1. UVJETI UPISA

Budući da je program namjenjen budućim studentima umjetničkih fakulteta,  umjetničkim amaterima kao i profesionalnim umjetnicima te se očekuje da će program pohađati ljudi koji su iz osobnih razloga zainteresirani, UAOS neće određivati stručne preduvjete za upis polaznika.

 

 1. TRAJANJE I IZVEDBA PROGRAMA

5.1.Trajanje programa

Program traje  15 sati.Dinamika održavanja dogovarat će se s polaznicima.

 

 

5.2. Izvedba programa

Nastava će se izvoditi kao turnusna nastava.

Nastavni plan edukacijskog programa:

  Naziv nastavne cjeline Nastavnici i suradnici teme unutar  nastavne cjeline Ukupno

broj

sati

1. Smještanje u format doc. art. Domagoj Sušac

Goran Tvrtković, pred.

 

– kompozicijsko smještanje glave unutar formata:

– profil, poluprofil, an fas

–  odnos kadra i kompozicije

3
2. Anatomija lica –  kosti lica

–  mišići lica

–  koža

–  kosa

3
3. Olovka –  upoznavanje s crtačkom tehnikom olovkom

–  primjena olovke u izražavanju portreta

3
4. Ugljen –  upoznavanje s crtačkom tehnikom ugljen

–  primjena ugljena u izražavanju portreta

3
5. Tuš –  upoznavanje s crtačkom tehnikom tuš, pero, kist

–  primjena tuša  u izražavanju portreta

3
ukupno 15

 

 

 

 1. ZAVRŠETAK PROGRAMA

Nakon završetka programa Umjetnička akademija u Osijeku polazniku izdaje, sukladno Pravilniku o studijima i studiranju na  Sveučilištu Josipa Jurja  Strossmayera u Osijeku posebnu potvrdu.

 

 

 1. UVJETI IZVOĐENJA PROGRAMA

7.1. Nositelj  programa

Umjetnička akademija u Osijeku, Kralja Petra Svačića 1F, 31000 Osijek

 

7.2. Podatci o prostoru i opremi predviđenima za izvođenje programa

Za izvođenje programa koristit će se postojeći prostor i oprema Umjetničke akademije u Osijeku. Na raspolaganju je cjelokupni prostor, knjižnični fond i oprema, ovisno o potrebama programa.

 

7.3. Podatci o angažiranim izvođačima

Program će izvoditi nastavnici i suradnici Umjetničke akademije u Osijeku, kako je navedeno u Nastavnom planu (točka 5.2.) i Prilogu I (točka 9.).

 

7.4. Optimalan broj polaznika programa

Optimalan broj polaznika programa je  do 20.

 

7.5. Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe programa

Kvaliteta sadržaja i izvedbe programa sastavni su dio unutarnjeg sustava praćenja i unapređenja kvalitete te podliježu postupcima vanjskog osiguravanja i unapređenja kvalitete i postupcima tematskog vrednovanja.

Također, kvaliteta izvedbe programa biti će praćena samoevaluacijom te evaluacijom programa i nastavnika od strane polaznika.

 

7.6. Voditelj programa

doc. art. Domagoj Sušac

 

 1. STUDIJA IZVODLJIVOSTI

Program će biti u potpunosti financiran školarinama polaznika programa.  Troškovi programa po jednom polazniku  iznose

1 200 kuna (bez PDV-a).

Navedeni iznos pokriva troškove provedbe nastave, troškove institucije te troškove vezane za izdavanje potvrda o završenom programu polaznicima programa.

 

 

 1. PRILOG II: Podatci o angažiranim izvođačima

 

 

 

 

ime i prezime nositelja kolegija Domagoj Sušac
e-mail d_susac@yahoo.com
web stranica www.uaos.hr
ustanova nositelja na kolegiju UAOS
zvanje nositelja kolegija docent
datum zadnjeg izbora u zvanje 19. listopada 2010.
kratki životopis
Rođen je 1974. godine u Zagrebu. Gimnaziju završava u Osijeku, a 1994.upisuje ALU u Zagrebu (grafički odsjek). Diplomirao je 2000. godine u klasi profesora Miroslava Šuteja. Pohađa poslijediplomski doktorski studij slikarstva na ALU u Zagrebu pod mentorstvom prof. Ante Rašića. Od 2001. do 2004. godine radio je na Školi za dizajn i primijenjene umjetnosti u Osijeku kao profesor stručnih predmeta (Crtanje, slikanje, ilustracija, teorija oblikovanja). Stručnim suradnikom na Umjetničkoj akademiji u Osijeku postaje 2004. godine, a od 2005. zaposlen je kao asistent.

2010. godine postaje docent. Redovni je član Hrvatskog društva likovnih umjetnika Osijek. Od 2003. do 2004. godine vodio je grafičke radionice Doma HDLU Osijek, a od 2004. do 2010. godine sudjeluje u kreiranju programa Galerije Kazamat kao član umjetničkog savjeta.

bibliografija ili/i umjetnički dosezi (izbor)
SAMOSTALNE IZLOŽBE:

1999. Galerija SC, ZAGREB, 2001. Galerija VN, ZAGREB

2004. Galerija  M.KRALJEVIĆ «Distance point» ,ZAGREB

2005. Galerija likovnih umjetnosti »BIOMENTALMANIA», OSIJEK

2010.  Galerija Zlatni Ajngel, VARAŽDIN, Galerija 4

Stilske vježbe iz dekorativnog života, SLAV. BROD

2011. Galerija likovnih umjetnosti Osijek

 

IZBOR SKUPNIH IZLOŽBI I PROJEKATA: 1998. – Klovićevi dvori « PASIONSKA BAŠTINA», Zagreb, 1999.Galerija SC, Izložba diplomanata, ZAGREB, Salon Galić, Međunarodna likovna radionica Šolta, SPLIT, «International cultural encounters-project collage», FIRENZA, ITALIJA , Dom HDLU-a ZAGREB, 2.hrvatski triennale crteža,  međunarodni likovni projekt «Expression of youth», URBINO, ITALIJA, 2. svjetske vojne igre, ZAGREB (SPORT, EKOLOGIJA, IGRA), Galerija grada KRAPINE, «Grafička zbirka ALU»,  2000. – «OTVORENI OSJEČKI ATELIER», Galerija likovnih umjetnosti, OSIJEK,  « IV student international ART biennale», SKOPLJE, MAKEDONIJA, Studentski centar, multimedijalni projekt «NOVI POČETAK 2», ZAGREB, Galerija likovnih umjetnosti, OSIJEK, 17. biennale slavonaca, 2001. – «GRADDONJI»Muzej slavonije(galerija suteren DV)  OSIJEK,  Galerija Waldinger, HDLU Osijek, MMSU, 15. međunarodni triennale crteža, RIJEKA, Muzej za umjetnost i obrt  «GRAND PRIX-ZA SLIKARSTVO», ZAGREB, Galerija Lurdy, «Panonia» izložba osječkih umjetnika, BUDIMPEŠTA, Galerija Waldinger «GRANDPRIX za slikarstvo», OSIJEK, 2002.  – 3. triennale hrv. crteža, Klovićevi dvori, Kabinet grafike, ZAGREB, «Plavi salon»,16. trinnale hrvatskog slikarstva, «SITUACIJA-MLADI», ZADAR, 18. slavonski biennale, Galerija  likovnih umjetnosti, OSIJEK, Mestna galerija, , izložba «START » graDDonji,LJUBLJANA , «Hotel Kazamat» izložba radionice Rona Sluika, Galerija Kazamat, OSIJEK, BUK, 2002. Galerija likovnih umjetnosti Osijek, 2004. – 19.slavonski  biennale,Galerija likovnih umjetnosti,OSIJEK – Muzej gradaVukovara,Vukovar, 2005.  – »Nova osječka likovna scena» Galerija KAZAMAT, Dom HDLU Osijek i MMC Luka,HDLU Istre, Pula, « HDLU Osijek recentni radovi 2005, Galerija KAZAMAT, «Mala špijunka» autor koncepta Stefan Bohnenberg, GLU,Osijek, «B U K» Galerija likovnih umjetnosti Osijek, «Suvremena osječka scena»  Galerija SC, ZAGREB, 2006.-„40.godina galerije Sc-parada hitova“  Galerija SC,Zagreb, «GRANDPRIX za slikarstvo»,Muo Zagreb, 50.godina grafike- Galerija SC,Zagreb, 4.trienale hrvatske grafike,Gliptoteka HAZU,Zagreb, 1.vukovarski salon  Muzej grada Vukovara,Vukovar

KROJCBERG,Workshop,Rojc,Pula, 20.slavonski biennale,GLU Osijek, HDLU Osijek 2006.  Galerija Kazamat,Osijek, 2007. –Osječka grafička scena,Galerija likovnih umjetnosti ,Osijek, ARAD BIENNIAL»Meeting point» ,The art museum Arad,Rumunjska, «Meeting point»  ,Pecsi Gallery,Pečuh,Mađarska, 2008. –«Meeting point»  ,Galerija Waldinger,Osijek, Osječka grafička scena,Mali salon MMSU Rijeka, »Meeting point» ,Galerie Mesta Plzne,Plzen,Češka i Muzej O.Kokoscha,Pochlan, „Hommage crtežu“,Galerija J.Račić,Zagreb, „Krojcberg“,Galerija Kocka,Split-Galerija Orlando,Dubrovnik-Galerija Rojc,Pula, 4.hrvatski trienale crteža, Gliptoteka Hazu ,Zagreb, 21.slavonski biennale,Galerija likovnih umjetnosti,Osijek,  „CRTEŽI“, Galerija Kazamat, Osijek,  2009. -5.hrvatski trienale grafike(pozvani autori),Galerija PM,Zagreb, Meeting point, Arad biennal,Arad,Rumunjska, HDLU Grafika 1975.-2009. Galerija Kazamat,Osijek  2010. Meeting point,Galerija grada Pečuha,Pečuh,Mađarsk , Galerija Kazamat,Osijek i  Galerija Oskar Kokoscha,Pochlan,Austrija, HDLU Grafika 1975.-2009. Gradska galerija Labin , 1PLUS1, Galerija Kazamat,Osijek , 22.slavonski biennale,GLU Osijek, 2011. Hdlu Osijek, Galerija Nandor,Pečuh, Mađarska, In memoriam-D.Glavan, Galerija likovnih umjetnosti Osijek, „Beauty and beast“,Galerija jogurt, Medika-Zagreb

NAGRADE:

1.NAGRADA «International cultural encounters-project collage», FIRENZA, ITALIJA  1999.

EX aeque na 19. slavonskom biennalu u Osijeku,2004.

 

 

Kvalifikacije
Od 2001. do 2004. godine radio je na Školi za dizajn i primijenjene umjetnosti u Osijeku kao profesor stručnih predmeta (Crtanje, slikanje, ilustracija, teorija oblikovanja). Od 2003. do 2004. godine vodio je grafičke radionice Doma HDLU Osijek, a od 2004. do 2010. godine sudjeluje u kreiranju programa Galerije Kazamat kao član umjetničkog savjeta.

Stručnim suradnikom na Umjetničkoj akademiji u Osijeku postaje 2004. godine, a od 2005. zaposlen je kao asistent, a od 2010. kao docent.

 

 

 

ime i prezime nositelja kolegija Goran Tvrtković
e-mail  goran.tvrtkovic@gmail.com
web stranica www.uaos.hr
ustanova nositelja na kolegiju Umjetnička akademija u Osijeku
zvanje nositelja kolegija predavač
datum zadnjeg izbora u zvanje 27. travnja 2011. / Umjetnička akademija u Osijeku
kratki životopis
Diplomirao je slikarstvo u klasi prof. I. Friščića 1991. godine.

Ostvario je nekoliko samostalnih izložbi te je sudjelovao i u skupnim izložbama.

Radio je kao slikar izvođač na realizaciji scenografija u Hrvatskom narodnom kazalištu u Osijeku

od 1995 do 1998. godine, u suradnji sa scenografima: Zlatko Kauzlarič-Atač, Drago Turina,

Vjekoslav Vojo Radoičić, Zlatko Bourek, Latica Ivanišević i drugi.

bibliografija ili/i umjetnički dosezi (izbor)
samostalne izložbe

2000. Minijature, Café galerija Waldinger, Osijek

2001. Grijesi, Galerija likovnih umjetnosti u Osijeku

2002. Momenti, MM, Virovitica

 

skupne izložbe

1994. 14. biennale Slavonaca, Galerija likovnih umjetnosti u Osijeku

1995. Kids are allright, AK47, Düsseldorf, Njemačka

1996. Kazališni atelier, HNK u Osijeku

1996. 15. biennale Slavonaca, Galerija likovnih umjetnosti u Osijeku

1998. 16. biennale Slavonaca, Galerija likovnih umjetnosti u Osijeku

1999. Dan grada Osijeka, Galerija Waldinger, Osijek

 

scenografija

Karel i Josef Čapek: Kukci (diplomska podukcija studenata glume u Osijeku, 1997.)

 

slikarski radovi za predstave u HNK u Osijeku

Stjepan Tomaš: Zlatousti (1995.) / Ivan Zajc: Mislav (1995.) / Mislav Brumec: Smrt Ligeje (1995.)

Branko Mihaljević: Osječki karusel (1995.) / George Tabori: Mein Kampf (1996.)

Miroslav Krleža: Adam i Eva / Hrvatska rapsodija (1996.) / Giuseppe Verdi: Trubadur (1996.)

Emerich Kalman: Grofica Marica (1997.)

William Shakespeare: Na tri kralja ili kako vam se čini (1997.)

Bedrich Smetana: Prodana nevjesta (1997.) / Zlatko Bourek / Sanja Ivić. Bećarac (1998.)

Joseph Stein-Beck: Guslač na krovu (1998.) / Giacomo Puccini: Madamme Butterfly (1998.)

Ivo Brešan: Utvare (1998.)

Kvalifikacije
od 2011. predavač na UAOS

 

 

SLIKANJE ULJEM NA PLATNU

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

UMJETNIČKA  AKADEMIJA U OSIJEKU

 

SLIKANJE ULJEM NA PLATNU

 

SADRŽAJ

 

 1. OPĆI DIO

 

 1. NAZIV I PODRUČJE PROGRAMA

2.1. Naziv programa

2.2. Područje programa

 

 1. ZNANJA, VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA

 

4.UVJETI UPISA

 

5.TRAJANJE I IZVEDBA PROGRAMA

5.1.Trajanje programa

5.2. Izvedba programa

 

 1. ZAVRŠETAK PROGRAMA

 

 1. UVJETI IZVOĐENJA PROGRAMA

7.1. Nositelj  programa

7.2. Podatci o prostoru i opremi predviđenima za izvođenje programa

7.3. Podatci o angažiranim izvođačima

7.4. Optimalan broj polaznika programa

7.5. Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe programa

7.6. Voditelj programa

 

 1. STUDIJA IZVODLJIVOSTI

 

 

 1. PRILOG I: Pojedinačni podatci o angažiranim izvođačima

 

1.OPĆI DIO

Umjetnička akademija u Osijeku jedna je od sedamnaest znanstveno/umjetničko-nastavnih sastavnica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, koja ima višegodišnje iskustvo u formalnom visoko školskom obrazovanju kroz izvedbu  preddiplomskih i diplomskih studija iz umjetničkog područja.

 

Osim programa formalnog obrazovanja, UOAS u skladu sa zahtjevima suvremenog obrazovanja, tržišta rada i kapitala, počinje raditi na osmišljavanju i izvođenju programa neformalnog obrazovanja, odnosno programa  u okviru koncepta cjeloživotnog učenja.

 

Program „Slikanje uljem na platnu“, kao i ostali programi cjeloživotnog učenja Likovnog odsjeka Umjetničke akademije, nastao je kao odgovor na nedostatak umjetničko/edukativnih  sadržaja koji se nude u gradu Osijeku. Poznato je da je  šira javnost uvijek zainteresirana za bavljenje likovnom umjetnošću bilo da se radi na razini slikara amatera  ili kao uvod u neku formu formalnog likovnog obrazovanja. Stoga u svim većim gradovima postoje učilišta ili udruge koje nude takve oblike edukacije. Čest je slučaj da i same umjetničke akademije nude neformalne programe široj javnosti , primjerice :„The Art Academy in London“, „London College of Art“,“University of Edimburgh“, „School of Art Institute of Chicago“, „Princeton Arts Academy“ i mnogi drugi.   Budući da UAOS do sada nije nudila takve sadržaje, u Osijeku se pojavila i nekolicina neakademskih predavača, koji nestručno vrše takvu edukaciju.  Interes u regiji očituje se i kroz česte upite šire javnosti kod profesora, predavača i asistenata UAOS te za vrijeme održavanja raznih umjetničkih kolonija gdje se susreću amateri i akademski umjetnici.

 

Osim toga, ovakvi programi cjeloživotnog obrazovanja mjesto su gdje se razbija predrasuda da je slikanje isključivo stvar talenta, nego je za isto potrebno savladavanje određenih tehnika i tehnologija, organizacije rada i procesa.  Kao i većina vještina i umijeće slikanje uljem na platnu  može se osmišljenim programom savladati i usavršavati.   A kako je ulje na platnu jedna od najkvalitetnijih i najtraženijih slikarskih tehnika, zahtjeva mnogo rada i vrsne učitelje te postupnost u savladavanju tehnike. Upravo iz tog razloga Umjetnička akademija u Osijeku, odnosno njen Odsjek za likovnu umjetnost najkvalificiraniji  je u regiji za provođenje  ovakvog  programa cjeloživotnog obrazovanja.

 

Predloženi program cjeloživotnog obrazovanja u potpunosti je usklađen s misijom, vizijom i

strategijom Umjetničke akademije  u Osijeku. (Strategija razvoja Umjetnička akademije u Osijeku 2013-2020, članak III, cilj 2; članak V, cilj 1)

 

 

 1. NAZIV I PODRUČJE PROGRAMA

2.1. Naziv programa

Slikanje uljem na platnu

 

2.2. Područje programa

Umjetničko područje

 

 1. ZNANJA, VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA

Polaznici će po završetku programa biti osposobljeni za samostalan rad s medijem uljanih boja u slikanju na platnu. Biti će osposobljeni za pripremanje  različitih slikarskih  podloga za slikanje uljanim bojama  (priprema platna, drveta, papira i ostalih podloga).  Razlikovati će vrste slikarskih tehnika ulja na platnu, kao što su tonsko i kolorističko slikanje, lazurno i patuozno i  Al prima. Moći će razlikovati i selektirati alate potrebne za svaku tehniku te ih pravilno primijeniti u umjetničkom radu. U pripremnoj fazi znat će skicirati iscrtavanjem olovkom ili direktno kistom, podslikavati plohama te raditi na razradama specifičnosti slikanja različitih motiva: kompozicije, portreta, akta ili figure.

Po završetku programa polaznici će biti upućeni u izradu mape likovnih radova te će svoj rad predstaviti na jednodnevnoj izložbi otvorenoj za javnost u prostorima Akademije. Ova mogućnost pružit će svim polaznicima priliku za vrednovanje usvojene vještine u uljanim bojama kao i uvid u razvijanje osobnog likovnog izričaja.

 

 1. UVJETI UPISA

Budući da je program namijenjen budućim studentima umjetničkih fakulteta,  umjetničkim amaterima kao i profesionalnim umjetnicima te se očekuje da će program pohađati ljudi koji su iz osobnih razloga zainteresirani, UAOS neće određivati stručne preduvjete za upis polaznika.

 

 1. TRAJANJE I IZVEDBA PROGRAMA

5.1. Trajanje programa

Program traje  45 sati. Dinamika održavanja dogovarat će se s polaznicima.

 

5.2. Izvedba programa

Nastava će se izvoditi kao turnusna nastava.

Nastavni plan edukacijskog programa:

 

Naziv nastavne cjeline Nastavnici i suradnici teme unutar  nastavne cjeline Ukupno

broj

sati

1 Pripremanje nositelja slike doc. art. Domagoj Sušac

Goran Tvrtković, pred.

•     natezanje platna

•     impregnacija

•     preparacija

•     izolacija

•     zaštita gotovog platna

6
2. Iscrtavanje •     iscrtavanje crtaćom tehnikom

•     direktno crtanje kistom i bojom

3
3. Podslikavanje •     mapiranje ploha kistovima, krpicanja, spužvom 3
4. Tonski način slikanja •     korištenje cijele tonske skale unutar ograničenog  spektra za prikaz ukupne kompozicije 3
5. Lazurno slikanje

 

•     višekratno korištenje tankih slojeva tona boje za prikazivanje svih zadanih volumena slike 3
6. Slikanje Al prima („u svježe“) •     direktno slikanje plohama, linijama, točkama, flekama …

•     kolorističko slikanje u punom spektru

3
7. Slikanje kompozicije

 

•     postavljanje kompozicije

•     podslikavanje

•     tonsko slikanje (primjena novostečenih znanja o tonskom slikanju)

6
8. Slikanje portreta •     slobodan odabir načina slikanja (tonski ili koloristički; lazurno ili pastuozno)

•     osnove anatomije glave

6
9. Slikanje akta •     slobodan odabir načina slikanja (tonski ili koloristički; lazurno ili pastuozno)

•     osnove anatomije tijela

 

6
10. Slikanje figure •     slobodan odabir načina slikanja (tonski ili koloristički; lazurno ili pastuozno)

•     Osnove anatomije dijelova tijela (glava , ruka )

 

6
Ukupno sati: 45

 

 

 

 1. ZAVRŠETAK PROGRAMA

Nakon završetka programa Umjetnička akademija u Osijeku polazniku izdaje, sukladno Pravilniku o studijima i studiranju na  Sveučilištu Josipa Jurja  Strossmayera u Osijeku posebnu potvrdu.

 

 

 1. UVJETI IZVOĐENJA PROGRAMA

7.1. Nositelj  programa

Umjetnička akademija u Osijeku, Kralja Petra Svačića 1F, 31000 Osijek

 

7.2. Podatci o prostoru i opremi predviđenima za izvođenje programa

Za izvođenje programa koristit će se postojeći prostor i oprema Umjetničke akademije u Osijeku. Na raspolaganju je cjelokupni prostor, knjižnični fond i oprema, ovisno o potrebama programa.

 

7.3.Podatci o angažiranim izvođačima

Program će izvoditi nastavnici i suradnici Umjetničke akademije u Osijeku, kako je navedeno u Nastavnom planu (točka 5.2.) i Prilogu I (točka 9.).

 

7.4. Optimalan broj polaznika programa

Optimalan broj polaznika programa je do 20.

7.5. Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe programa

Kvaliteta sadržaja i izvedbe programa sastavni su dio unutarnjeg sustava praćenja i unapređenja kvalitete te podliježu postupcima vanjskog osiguravanja i unapređenja kvalitete i postupcima tematskog vrednovanja.

Također, kvaliteta izvedbe programa biti će praćena samoevaluacijom te evaluacijom programa i nastavnika od strane polaznika.

 

7.6. Voditelj programa

doc. art. Domagoj Sušac

 

 1. STUDIJA IZVODLJIVOSTI

Program će biti u potpunosti financiran školarinama polaznika programa.  Troškovi programa po jednom polazniku  iznose

3 600 kuna (bez PDV-a).

Navedeni iznos pokriva troškove provedbe nastave, troškove institucije te troškove vezane za izdavanje potvrda o završenom programu polaznicima programa.

Projekcija prihoda i rashoda za jednu skupinu polaznika programa prikazana je u tablici koja slijedi.

r. broj prihodi/rashodi iznos
1. PRIHODI POSLOVANJA 36 000,00
1.1. Prihodi od školarina (na bazi 10 polaznika) 36 000,00
2. RASHODI POSLOVANJA 36 000,00
2.1. Rashodi za zaposlene (plaće, doprinosi, usluge i ostali rashodi za zaposlene) 18 000,00
2.1.1. Honorari nastavnika 17 640,00
2.1.2. Fond a razvoj Sveučilišta u Osijeku (1%) 360,00
2.2. Materijalni rashodi (naknade troškova zaposlenicima, materijal, energija, usluge i drugo)*, ** 18 000,00
UKUPNI PRIHODI I PRIMITCI 18 000,00
UKUPNI RASHODI I IZDATCI 18 000,00
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA 0, 00 kn

 

 

 1. PRILOG I: Podatci o angažiranim izvođačima

 

 

ime i prezime nositelja kolegija Domagoj Sušac
e-mail d_susac@yahoo.com
web stranica www.uaos.hr
ustanova nositelja na kolegiju UAOS
zvanje nositelja kolegija docent
datum zadnjeg izbora u zvanje 19. listopada 2010.
kratki životopis
Rođen je 1974. godine u Zagrebu. Gimnaziju završava u Osijeku, a 1994. upisuje ALU u Zagrebu (grafički odsjek). Diplomirao je 2000. godine u klasi profesora Miroslava Šuteja. Pohađa poslijediplomski doktorski studij slikarstva na ALU u Zagrebu pod mentorstvom prof. Ante Rašića. Od 2001. do 2004. godine radio je na Školi za dizajn i primijenjene umjetnosti u Osijeku kao profesor stručnih predmeta (Crtanje, slikanje, ilustracija, teorija oblikovanja). Stručnim suradnikom na Umjetničkoj akademiji u Osijeku postaje 2004. godine, a od 2005. zaposlen je kao asistent.

2010. godine postaje docent. Redovni je član Hrvatskog društva likovnih umjetnika Osijek. Od 2003. do 2004. godine vodio je grafičke radionice Doma HDLU Osijek, a od 2004. do 2010. godine sudjeluje u kreiranju programa Galerije Kazamat kao član umjetničkog savjeta.

bibliografija ili/i umjetnički dosezi (izbor)
SAMOSTALNE IZLOŽBE:

1999. Galerija SC, ZAGREB, 2001. Galerija VN, ZAGREB

2004. Galerija  M.KRALJEVIĆ «Distance point» ,ZAGREB

2005. Galerija likovnih umjetnosti »BIOMENTALMANIA», OSIJEK

2010.  Galerija Zlatni Ajngel, VARAŽDIN, Galerija 4

Stilske vježbe iz dekorativnog života, SLAV. BROD

2011. Galerija likovnih umjetnosti Osijek

 

IZBOR SKUPNIH IZLOŽBI I PROJEKATA: 1998. – Klovićevi dvori « PASIONSKA BAŠTINA», Zagreb, 1999.Galerija SC, Izložba diplomanata, ZAGREB, Salon Galić, Međunarodna likovna radionica Šolta, SPLIT, «International cultural encounters-project collage», FIRENZA, ITALIJA , Dom HDLU-a ZAGREB, 2.hrvatski triennale crteža,  međunarodni likovni projekt «Expression of youth», URBINO, ITALIJA, 2. svjetske vojne igre, ZAGREB (SPORT, EKOLOGIJA, IGRA), Galerija grada KRAPINE, «Grafička zbirka ALU»,  2000. – «OTVORENI OSJEČKI ATELIER», Galerija likovnih umjetnosti, OSIJEK,  « IV student international ART biennale», SKOPLJE, MAKEDONIJA, Studentski centar, multimedijalni projekt «NOVI POČETAK 2», ZAGREB, Galerija likovnih umjetnosti, OSIJEK, 17. biennale slavonaca, 2001. – «GRADDONJI»Muzej slavonije(galerija suteren DV)  OSIJEK,  Galerija Waldinger, HDLU Osijek, MMSU, 15. međunarodni triennale crteža, RIJEKA, Muzej za umjetnost i obrt  «GRAND PRIX-ZA SLIKARSTVO», ZAGREB, Galerija Lurdy, «Panonia» izložba osječkih umjetnika, BUDIMPEŠTA, Galerija Waldinger «GRANDPRIX za slikarstvo», OSIJEK, 2002.  – 3. triennale hrv. crteža, Klovićevi dvori, Kabinet grafike, ZAGREB, «Plavi salon»,16. trinnale hrvatskog slikarstva, «SITUACIJA-MLADI», ZADAR, 18. slavonski biennale, Galerija  likovnih umjetnosti, OSIJEK, Mestna galerija, , izložba «START » graDDonji,LJUBLJANA , «Hotel Kazamat» izložba radionice Rona Sluika, Galerija Kazamat, OSIJEK, BUK, 2002. Galerija likovnih umjetnosti Osijek, 2004. – 19.slavonski  biennale,Galerija likovnih umjetnosti,OSIJEK – Muzej gradaVukovara,Vukovar, 2005.  – »Nova osječka likovna scena» Galerija KAZAMAT, Dom HDLU Osijek i MMC Luka,HDLU Istre, Pula, « HDLU Osijek recentni radovi 2005, Galerija KAZAMAT, «Mala špijunka» autor koncepta Stefan Bohnenberg, GLU,Osijek, «B U K» Galerija likovnih umjetnosti Osijek, «Suvremena osječka scena»  Galerija SC, ZAGREB, 2006.-„40.godina galerije Sc-parada hitova“  Galerija SC,Zagreb, «GRANDPRIX za slikarstvo»,Muo Zagreb, 50.godina grafike- Galerija SC,Zagreb, 4.trienale hrvatske grafike,Gliptoteka HAZU,Zagreb, 1.vukovarski salon  Muzej grada Vukovara,Vukovar

KROJCBERG,Workshop,Rojc,Pula, 20.slavonski biennale,GLU Osijek, HDLU Osijek 2006.  Galerija Kazamat,Osijek, 2007. –Osječka grafička scena,Galerija likovnih umjetnosti ,Osijek, ARAD BIENNIAL»Meeting point» ,The art museum Arad,Rumunjska, «Meeting point»  ,Pecsi Gallery,Pečuh,Mađarska, 2008. –«Meeting point»  ,Galerija Waldinger,Osijek, Osječka grafička scena,Mali salon MMSU Rijeka, »Meeting point» ,Galerie Mesta Plzne,Plzen,Češka i Muzej O.Kokoscha,Pochlan, „Hommage crtežu“,Galerija J.Račić,Zagreb, „Krojcberg“,Galerija Kocka,Split-Galerija Orlando,Dubrovnik-Galerija Rojc,Pula, 4.hrvatski trienale crteža, Gliptoteka Hazu ,Zagreb, 21.slavonski biennale,Galerija likovnih umjetnosti,Osijek,  „CRTEŽI“, Galerija Kazamat, Osijek,  2009. -5.hrvatski trienale grafike(pozvani autori),Galerija PM,Zagreb, Meeting point, Arad biennal,Arad,Rumunjska, HDLU Grafika 1975.-2009. Galerija Kazamat,Osijek  2010. Meeting point,Galerija grada Pečuha,Pečuh,Mađarsk , Galerija Kazamat,Osijek i  Galerija Oskar Kokoscha,Pochlan,Austrija, HDLU Grafika 1975.-2009. Gradska galerija Labin , 1PLUS1, Galerija Kazamat,Osijek , 22.slavonski biennale,GLU Osijek, 2011. Hdlu Osijek, Galerija Nandor,Pečuh, Mađarska, In memoriam-D.Glavan, Galerija likovnih umjetnosti Osijek, „Beauty and beast“,Galerija jogurt, Medika-Zagreb

NAGRADE:

1.NAGRADA «International cultural encounters-project collage», FIRENZA, ITALIJA  1999.

EX aeque na 19. slavonskom biennalu u Osijeku,2004.

 

Kvalifikacije
Od 2001. do 2004. godine radio je na Školi za dizajn i primijenjene umjetnosti u Osijeku kao profesor stručnih predmeta (Crtanje, slikanje, ilustracija, teorija oblikovanja). Od 2003. do 2004. godine vodio je grafičke radionice Doma HDLU Osijek, a od 2004. do 2010. godine sudjeluje u kreiranju programa Galerije Kazamat kao član umjetničkog savjeta.

Stručnim suradnikom na Umjetničkoj akademiji u Osijeku postaje 2004. godine, a od 2005. zaposlen je kao asistent, a od 2010. kao docent.

 

 

ime i prezime nositelja kolegija Goran Tvrtković
e-mail  goran.tvrtkovic@gmail.com
web stranica www.uaos.hr
ustanova nositelja na kolegiju Umjetnička akademija u Osijeku
zvanje nositelja kolegija predavač
datum zadnjeg izbora u zvanje 27. travnja 2011. / Umjetnička akademija u Osijeku
kratki životopis
Diplomirao je slikarstvo u klasi prof. I. Friščića 1991. godine.

Ostvario je nekoliko samostalnih izložbi te je sudjelovao i u skupnim izložbama.

Radio je kao slikar izvođač na realizaciji scenografija u Hrvatskom narodnom kazalištu u Osijeku

od 1995 do 1998. godine, u suradnji sa sljedećim scenografima: Zlatko Kauzlarič-Atač, Drago Turina,

Vjekoslav Vojo Radoičić, Zlatko Bourek, Latica Ivanišević i drugi.

bibliografija ili/i umjetnički dosezi (izbor)
samostalne izložbe

2000. Minijature, Café galerija Waldinger, Osijek

2001. Grijesi, Galerija likovnih umjetnosti u Osijeku

2002. Momenti, MM, Virovitica

 

skupne izložbe

1994. 14. biennale Slavonaca, Galerija likovnih umjetnosti u Osijeku

1995. Kids are allright, AK47, Düsseldorf, Njemačka

1996. Kazališni atelier, HNK u Osijeku

1996. 15. biennale Slavonaca, Galerija likovnih umjetnosti u Osijeku

1998. 16. biennale Slavonaca, Galerija likovnih umjetnosti u Osijeku

1999. Dan grada Osijeka, Galerija Waldinger, Osijek

 

scenografija

Karel i Josef Čapek: Kukci (diplomska podukcija studenata glume u Osijeku, 1997.)

 

slikarski radovi za predstave u HNK u Osijeku

Stjepan Tomaš: Zlatousti (1995.) / Ivan Zajc: Mislav (1995.) / Mislav Brumec: Smrt Ligeje (1995.)

Branko Mihaljević: Osječki karusel (1995.) / George Tabori: Mein Kampf (1996.)

Miroslav Krleža: Adam i Eva / Hrvatska rapsodija (1996.) / Giuseppe Verdi: Trubadur (1996.)

Emerich Kalman: Grofica Marica (1997.)

William Shakespeare: Na tri kralja ili kako vam se čini (1997.)

Bedrich Smetana: Prodana nevjesta (1997.) / Zlatko Bourek / Sanja Ivić. Bećarac (1998.)

Joseph Stein-Beck: Guslač na krovu (1998.) / Giacomo Puccini: Madamme Butterfly (1998.)

Ivo Brešan: Utvare (1998.)

Kvalifikacije
od 2011. predavač na UAOS

 

 

UMIJEĆE JAVNOG NASTUPA

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

UMJETNIČKA  AKADEMIJA U OSIJEKU

UMIJEĆE JAVNOG NASTUPA

 

SADRŽAJ

1.OPĆI DIO

2.NAZIV I PODRUČJE PROGRAMA

2.1.Naziv programa

2.2.Područje programa

3.ZNANJA, VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA

4.UVJETI UPISA

 

5.TRAJANJE I IZVEDBA PROGRAMA

5.1.Trajanje programa

5.2. Izvedba programa /nastavni plan

6. ZAVRŠETAK PROGRAMA

7.UVJETI IZVOĐENJA PROGRAMA

7.1.Nositelj  programa

7.2.Podaci o prostoru i opremi predviđenima za izvođenje programa

7.3.Podaci o angažiranim izvođačima

7.4.Optimalan broj polaznika programa

7.5.Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe programa

7.6.Voditelj programa

8.STUDIJA IZVODLJIVOSTI

PRILOG I: Pojedinačni podatci o angažiranim izvođačima

1.OPĆI DIO

Umjetnička akademija u Osijeku jedna je od sedamnaest znanstveno/umjetničko-nastavnih sastavnica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, koja ima višegodišnje iskustvo u formalnom visoko školskom obrazovanju kroz izvedbu  preddiplomskih i diplomskih studija iz umjetničkog područja.

Osim programa formalnog obrazovanja, UOAS u skladu sa zahtjevima suvremenog obrazovanja, tržišta rada i kapitala , počinje raditi na osmišljavanju i izvođenju programa neformalnog obrazovanja, odnosno programa  u okviru koncepta cjeloživotnog učenja.

Program „Umjeće javnog nastupa“ nastao je kao odgovor na tržišno definiranu potrebu širokog  profila poslovnih  ljudi  iz oblasti  društvenih,  ekonomskih,  pravnih,  humanističkih, te raznih uslužnih djelatnosti. Vješti  i uvjerljivi govornici, izlagači i prezenteri plijene pažnju i  uspješno ostvaruju  poslovne   i osobne ciljeve.  Mnogi sumnjaju da ne posjeduju takve  sposobnosti, a priroda njihovog  javnog djelovanja zahtijeva da se izlažu u medijima, ili u neposrednoj komunikaciji sa klijentima  kojima trebaju objasniti,  prezentirati,  predavati,  izlagati,  zagovarati ili ih  uvjeravati  u svrsishodnost   osobnog djelovanja, ili tvrtke za koju rade. Kao i većina vještina, i umijeće javnog nastupa može se osmišljenim treningom savladati i usavršavati.  Zato je potrebna vježba, a uz upornost i istrajnost  potrebno  je  ovladati tehnikama i alatima kojima  služe profesionalni glumci i govornici.   Upravo iz tog razloga Umjetnička akademija u Osijeku, odnosno njen Odsjek za kazališnu umjetnost  koji u sklopu svog formalnog obrazovanja školuje glumce, u mogućnosti je provesti ovakav program cjeloživotnog obrazovanja  koji bi uključivao  vježbe  bitne  za pokretanje procesa osvještavanja osobne autentičnosti kako bi se znanje i razumijevanje određene problematike  moglo tijekom javnoga nastupa prenijeti, što jasnije, neposrednije i uvjerljivije,  bilo da je riječ o predstavljanju u medijima (pred kamerom ili mikrofonom), ili u neposrednom kontaktu.

Predloženi program cjeloživotnog obrazovanja u potpunosti je usklađen s misijom, vizijom i strategijom Umjetničke akademije  u Osijeku.  (Strategija razvoja Umjetnička akademije u Osijeku 2013-2020, članak III, cilj 2; članak V, cilj1)

 

2.NAZIV I PODRUČJE PROGRAMA

2.1.Naziv programa

UMIJEĆE JAVNOG NASTUPA

2.2.Područje programa

Umjetničko-znanstveno područje


3.ZNANJA, VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA

 

Završetkom programa polaznici stječu znanja, vještine i spodobnosti iz područja uspješne javne komunikacije. Njihove vještine obuhvaćaju šire područje odnosa sa javnošću, političke komunikacije, psihokonzaltinga, aktivnog  slušanja, interpersonalne komunikacije, vođenja poslovnog razgovora, upoznavanja i predstavljanja, telefonske  komunikacije , pisane komunikacije – vještina pisanja; rukovođenja, timske suradnje, ŽREP-a, metode olakšanja rada u skupini,  poslovne komunikacije,  mreže odnosa, metode olakšanja rada u skupini.

Također i davanje povratne informacije, dvostruke poruke, samo izražavanje, korake  pregovaranja. Vještine komuniciranja, prepreke u komunikacije, tehnike efikasnosti komunikacije, asertivnost, pasivno i agresivno ponašanje, komuniciranje s teškim osobama.

Psihičke osobine čovjeka, sposobnosti, percepcija, stavovi, čuvstva, konflikti i načini rješavanja konflikta.

Također se osposobljavaju za neverbalnu komunikaciju da mogu samostalno identificirati, prepoznati, definirati i zapamtiti elemente kojima se gradi raznolikost  vizualne komunikacije. Moći sami odabrati vizualna obilježja s točno određenim ciljem u određenom stilu da bi istaknuli, prikrili ili promjenili određena vizualna svojstva  vizualno razlikovnih vrijednosti i time izgraditi željeni i/ili zadani vizualni identitet.

 

4.UVJETI UPISA

Ovakav vid usavršavanja namijenjen je širokom profilu poslovnih  ljudi iz oblasti  društvenih, ekonomskih, pravnih, humanističkih, te raznih uslužnih djelatnosti; kao i ljudima iz umjetničkih područja.

Kako se očekuje da će pojedine institucije slati polaznike koji rade na određenom radnom mjestu ili će program pohađati ljudi koji su iz osobnih razloga zainteresirani, UAOS neće određivati stručne, ni obrazovne  preduvjete za upis polaznika.

 

5.TRAJANJE I IZVEDBA PROGRAMA

5.1.Trajanje programa

Program traje  60 sati . Dinamika održavanja dogovarat će se s polaznicima.

 

5.2. Izvedba programa

Nastava će se izvoditi kao turnusna nastava .

Nastavni plan edukacijskog programa:

Naziv nastavne cjeline Nastavnici i suradnici teme unutar  nastavne cjeline Ukupno

broj

sati

1. Teorije komunikacije prof.dr.sc. Helena Sablić Tomić

 

–   Komunikacija kao proces slanja informacija sebi ili bilo kojem drugom entitetu, najčešće putem jezika.

–   Dimenzije komunikacije: prema sadržaju, formi i cilju.

–   Oblici komunikacije: verbalna komunikacija, neverbalna komunikacija, Intrapersonalna komunikacija, interpersonalna komunikacija, grupna komunikacija, javna komunikacija, masovna komunikacija, Aktivno slušanje, telekomunikacija,računalno-posredovana komunikacija,

–   Teorije koje se bave stvaranjem i prenošenjem značenja:1. Teorija simboličkog interakcionizma; 2. Koordinirano upravljanje značenjem ili teorija pravila; 3.Konstruktivizam; 4.Narativna paradigma

–   Teorija simboličkog približavanja

–   Teorija društvene konstrukcije stvarnosti

–    Teorije interpersonalne komunikacije: 1.Dramaturška perspektiva; 2.Teorija smanjenja neizvjesnosti; 3.Teorija društvene penetracije; 4. Teorija kršenja očekivanja

–    Teorije grupne komunikacije i komunikacije u organizacijama: 1.Kulturni pristup organizacijama; 2. Kritička teorija komunikacije u organizacijama; 3. Teorije masovne komunikacije

–    Interkulturalna komunikacija i komunikacija između rodova

20
2. Izvođačke vježbe izv.prof.art. Robert Raponja

 

–   Osobine i potencijali čovjeka ( 7 nivoa osobnosti: tjelesni,emotivni, nominativni,normativni, nivo priče, teorije i znanja duhovni),

–   Sposobnosti, percepcija,otvorenost osjetila,

koncentracija, usmjerenost pažnje,  stavovi,

–   Modeli odnosa (5 modela odnosa: radni savez, prijenos iskustava, potrebit odnos, dijaloški i neizrecivi).

–   Komunikacija, interpersonalna komunikacija, predrasude u komuniciranju,  zakoni i modeli komunikacije po Petruški Clarkson.

–   Početne vježbe :osnovni tjelesni stav, opuštenost mišića, osnove tehnike disanja, artikulacija, usmjerenost pažnje

–   Priprema javnog nastupa, odabir teme i argumentacija.

–   Definiranje radnje  (niz logičkih postupaka koje vode prema određenom cilju).

–   Planiranje javnog nastupa, organizacija vremena i prostora.

25
3. Vizualna komunikacija doc. art. Jasmina Pacek

 

–   Osvjestiti važnost vizualne komunikacije.

–   Identificirati vizualne elemente koje čine stil.

–   Razviti osjećaj za vlastito lice i tijelo, smjestivši individulane karakteristike u odnos prema opće prihvaćenim standardima i antropometijskim mjerilima.

–   Sociologija odjevanja.

–   Niz vježbi gdje će polaznici  na osobnim primjerima naučiti aktivno gledati sebe i naučiti prilagođavati osobnu  stilizaciju s ciljem isticanja, prikrivanja ili promjene vanjskih obilježja za svakodneveni život ili ciljani  javni nastup .

–   Formiranje osobnog  i raznih zadanih vizulanih  identiteta.

–   Specifičnosti odjevnih artikala i kako ih odabrati prema ciljanom vizualnom identitetu.

15
Ukupno sati 60

 

  6. ZAVRŠETAK PROGRAMA

Nakon završetka programa Umjetnička akademija u Osijeku polazniku izdaje , sukladno Pravilniku o studijima i studiranju na  Sveučilištu Josipa Jurja  Strossmayera u Osijeku posebnu potvrdu.

 

7.UVJETI IZVOĐENJA PROGRAMA

7.1.Nositelj  programa

Umjetnička akademija u Osijeku, Kralja Petra Svačića 1F, 31000 Osijek

7.2.Podaci o prostoru i opremi predviđenima za izvođenje programa

Za izvođenje programa koristit će se postojeći prostor i oprema Umjetničke akademije u Osijeku. Na raspolaganju je cjelokupni prostor, knjižnični fond i oprema, ovisno o potrebama programa.

7.3.Podaci o angažiranim izvođačima

Program će izvoditi nastavnici i suradnici Umjetničke akademije u Osijeku, kako je navedeno u Nastavnom planu (točka 5.2.) i Prilogu II (točka 10.).

7.4.Optimalan broj polaznika programa

Optimalan broj polaznika programa je  12.

7.5.Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe programa

Kvaliteta sadržaja i izvedbe programa sastavni su dio unutarnjeg sustava praćenja i unapređenja kvalitete, te podliježu postupcima vanjskog osiguravanja i unapređenja kvalitete i postupcima tematskog vrednovanja.

Također, kvaliteta izvedbe programa biti će praćena samoevaluacijom, te evaluacijom programa i nastavnika od strane polaznika.

7.6.Voditelj programa

izv. prof. art. Robert  Raponja

8.STUDIJA IZVODLJIVOSTI

Program će biti u potpunosti financiran školarinama polaznika programa.  Troškovi programa po jednom polazniku u grupi od 12   iznose  4000 kuna (bez PDV-a).

Navedeni iznos pokriva troškove provedbe nastave, troškove institucije te troškove vezane za izdavanje potvrda o završenom programu polaznicima programa.

 


 1. PRILOG I: Podatci o angažiranim izvođačima

 

 

ime i prezime nositelja kolegija Helena Sablić-Tomić
e-mail helena.sablic-tomic@os.htnet.hr
web stranica www.uaos.com
ustanova nositelja na kolegiju UAOS
zvanje nositelja kolegija red.prof.
datum zadnjeg izbora u zvanje 17.5.2010.
kratki životopis
Helena Sablić Tomić rođena je 18. kolovoza 1968. godine u Osijeku gdje je pohađala osnovnu i srednju školu te diplomirala na Pedagoškom fakultetu. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu je 1997. godine magistrirala s temom “Kratka priča devedesetih – biblioteka i autori časopisa Quorum”, a 2001. je obranila doktorsku disertaciju naslovljenu “Modeli hrvatske suvremene autobiografske proze”. Na Filozofskom fakultetu u Osijeku predaje u statusu redovitog profesora kolegije iz područja nove i suvremene hrvatske književnosti.

Dekanica je od 2006. godine Umjetničke akademije u Osijeku.

bibliografija ili/i umjetnički dosezi (izbor)
Objavila je sljedeće knjige:

1.       Montaža citatnih atrakcija – u obzoru quorumaške proze“, Matica hrvatska ogranak Osijek, Osijek, 1998, 196.str.;

2.       „Intimno i javno – ogledi o suvremenoj autobiografskoj prozi“, Naklada Ljevak, Zagreb, 2002., 227. str.;

3.       „Slavonski tekst hrvatske književnosti“, Matica hrvatska, Zagreb, 2003., 643.str. (koautorstvo s Goranom Remom);

4.       “Gola u snu-o ženskom književnom identitetu“,  Znanje, Zagreb, 2005., 221. str.;

5.        „Dnevnik nevidljivoga – moja godina 2007.“, Naklada Ljevak, Zagreb, 2008., str. 378. (fotografija Davor Šarić)

6.         „Hrvatska autobiografska proza“, Naklada Ljevak, Zagreb, 2008., 250.str.;

7.       „Kortars horvat irodalom-költeszet es rövidtörtenet 1968-tol najpjainking“ (Hrvatska suvremena književnost – pjesništvo i kratka priča od 1968), Jelenkor, Pečuh, 2009, 321.str. (koautorstvo s Goranom Remom);

8.       „Bogdan Mesinger – esej“, Oksimoron, Osijek, 2010., str. 203 (fotografija Davor Šarić)

9.       „Pannonius, Vrančić; pretapanja“, Oksimoron, Osijek, 2010, str. 246 (fotografija  Davor Šarić)

10.    „Grad koji šarmira“, DHK Ogranak slavonsko-baranjsko-srijemski, Požega, 2011. str 297

11.    „O strasti, čitanju, dokolici“, Naklada Ljevak, Zagreb, 2011., str.213

12.    „Uvod u hrvatsku kratku priču“, Leykam international d. o.o., Zagreb, 2012., str. 248

13.    „ЗА СТРАСТИТЕ, ЧИТАЊЕТО, БЕЗДЕЛНИЧЕЊЕТО- oдбрани есеи“ („O strasti, čitanju, dokolici“), Медитеранска Академија „Браќа Миладиновци‘‘, СТРУГА, 2013., str. 207

14.    „Meandar – književna panorama Europe“, Mediteranska Akademija, Struga 2013., str 276  (koautorstvo s Radomirom Andrićem i Razme Kumbaroskim)

 

Priredila je sljedeće knjige:

1.       „Osječka čitanka – Sretne ulice“, Matica hrvatska ogranak Osijek, Osijek, 2000, 231.str; (koautorstvo s Goranom Remom)

2.       „Đakovačka čitanka – Puut nebeski“, Matica hrvatska ogranak Đakovo, Đakovo, 2000, 201.str; (koautorstvo s Goranom Remom)

3.       „Nebo nad Osijekom – intimistički zapisi“, Matica hrvatska ogranak Osijek, Osijek, 2003., 378.str;

4.       Franjo pl. Ciraki „Bilježke/Zapisci“, Grad Požega, Ogranak DHK slavonsko-baranjsko- srijemski, Osijek/Požega, 2004; 780. str;

5.        „Slavonska krv-izbor iz djela Josipa i Ivana Kozarca“, Znanje, Zagreb, 2005, 150 str.;

6.       „Ës a Dräva csak folyot – Szlavöniai horvät rövidtorozak“ (Tekla rijeka Drava- izbor iz kratke priče slavonskog teksta hrvatske književnosti), Jenekor, Pečuh, 2005, 234.str;

7.       „Šokačka čitanka“, Matica hrvatska ogranak Osijek/Šokačka grana, Osijek, 2007., 345.str.

8.       Zdenka Marković „Njegov posljednji san – iz ostavštine“, Grad Požega/Ogranak DHK slavonsko-baranjsko-srijemski, Osijek/Požega, 2007; 380. str.

 

Dobila je sljedeće nagrade:

„Josip i Ivan Kozarac“ za najbolje znanstveno djelo (knjiga „Montaža citatnih atrakcija“, 1997),

„Fran Galović“ za najbolje djelo zavičajne tematike (u suradnji s Goranom Remom za „Osječku čitanku“, 2000)

2003. godine Povelju grada Osijeka za kulturu.

2005. „Julije Benešić“ za najuspješnije književno-kritičarsko djelo (knjiga „Gola u snu“, 2005).

2007. godine Povelja grada Požege za kulturu.

2009. godine Pečat grada Osijeka za znanost.

2013. „Ars longa, vita brevis“ za najbolju prevedenu knjigu eseja u Makedoniji („O strasti, čitanju, dokolici“, 2011).

 

kvalifikacije
Predsjednica je  Matice hrvatske ogranak Osijek u razdoblju 2003-2007. U uredništvu časopisa Kolo bila je od 1998-2009.  Članica je Pen-a, DHK i HDP. Pisala je književne kritike za Vjesnik (u kolumni Dodir teksta) i za Hrvatski radio 1. program (emisija Kutiju slova).

Napisala je scenarij za dokumentarni film o Ireni Vrkljan Samo albumi, knjige i plehnata kutija, o Božidaru Violiću Božidar Violić: u znaku blizanaca i o Brani Crlenjaku Brane Crlenjak: umjesto fotografija, kotlić.    

 

 

 

 

 

ime i prezime nositelja kolegija Robert  Raponja
e-mail rraponja@gmail.com
web stranica www.uaos.com
ustanova nositelja na kolegiju Umjetnička akademija u Osijeku
zvanje nositelja kolegija Izvanredni profesor
datum zadnjeg izbora u zvanje 13.12.2012.
kratki životopis
Prodekan za međunarodnu i međuakademijsku suradnju, izvanredni profesor Robert Raponja je rođen u Puli.

Na Filozofskom fakultetu apsolvirao je komparativnu književnost i talijanski jezik i književnost 1990., a na Akademiji dramskih umjetnosti u Zagrebu diplomirao je režiju 1993. godine.

U dvadeset  godina kontinuiranog profesionalnog rada u kazalištima bio je u različitim statusima – od slobodnog umjetnika preko jednog od umjetničkih voditelja do ravnatelja kazališta u Puli, ali se uvijek intenzivno bavio dramskom pedagogijom.

Osnivač je dramskog studija u Puli 1996., a 1997. godine pokrenuo je MKFM (Međunarodni kazališni festival mladih) – u sklopu kojega je organizirao preko 250 kazališnih radionica te ugostio preko 300 eminentnih kazališnih pedagoga iz cijeloga svijeta. 2005. osnovao je odgojno-obrazovnu kazališnu Udrugu FERR koja uspješno djeluje, a i predsjednik je katedre Čakavskog sabora za kazalište.

Kao pedagog održao je niz radionica u inozemstvu (Sibiu, Zrenjanin, MHAT Moskva, Napulj). Aktivan je u međunarodnim udrugama (ITI, ELIA, Instituto Internacional Del Teatro Del Mediterrano).

bibliografija ili/i umjetnički dosezi (izbor)
Od 1992. godine aktivno režira u prosjeku pet predstava godišnje.

Režirao je u svim hrvatskim kazalištima, u svim zemljama bivše Jugoslavije te u inozemstvu (Sibiu, Pečuh, Korzika, Cluj – Grobnica za Borisa Davidoviča 2008.).

Brojne su režije suvremenih pisaca (T. Šuput, Agamemnonov sin, Varaždin; Darko Lukić, Kraljice, Ljubljana) a njegova režija Lova na medvjeda Tepišara Milice Lukšić uspješno je otvorila scenu Suvremena hrvatska drama Teatra ITD 1992. Iznimno su mu uspješne režije velikih scensko-glazbenih spektakla vezanih uz istarsku povijest (Regnum Novum autora Darka Lukića, Pulisej Borisa Senkera, Valigaštar Tomislava Milohanića, Tanac od mrtvih Danijela Načinovića), kao i “zanemarenih” žanrova poput kabareta kojeg je obnovio u suvremenoj formi u suradnji s Borisom Senkerom gdje se poigravaju literarnom baštinom (Cabaret ITD, Zagreb, Fritzspiel, Zagreb i Subotica) ili istarskom povijesti u ambijentalnim predstavama (Istarske štorice i 5 Top Hick-Star Girls). Dramatizira, piše i režira i predstave za djecu. Njegove su predstave i nagrađivane: Carmela i Zagrljenici Miodraga Žalice u produkciji Sarajevskog ratnog teatra SARTR; Zločin i kazna Dostojevskog, INK Pula; Fritzspiel Borisa Senkera iz Subotice; i Senkerov Cabaret ITD iz Zagreba, kao i O zmaju koji je kokice jeo i lažnu princezu sreo A. Đokić Pongrašić, Split, za režiju “Paralelnih svijetova” Mire Gavrana dobio je nagradu udruženja dramskih umjetnika.

kvalifikacije
Na Umjetničkoj akademiji u Osijeku od 2007. godine zaposlen je kao izvanredni profesor glume  (kolegiji Rad glumca na sebi i Rad s partnerom, Etika glume, Osnove režije i Kazalište za mladu publiku) Studija glume i lutkarstva.

Na UAOS je pokrenuo festival kazališnih akademija – Dionizijev festival (2007.), Dramski studio (2008.)

 

ime i prezime nositelja kolegija Jasmina Pacek
e-mail jasminapacek@yahoo.com
web stranica www.uaos.com
ustanova nositelja na kolegiju Umjetnička akademija u Osijeku
zvanje nositelja kolegija docent
datum zadnjeg izbora u zvanje 1.4. 2011.
kratki životopis
Doc.Jasmina Pacek, magistra primjenjene umjetnosti i kostimografije, rođena je u Osijeku.

Diplomski studij dizajna završila je 1994. godine  na Nacionalnoj Akademiji za Umjetnost i Dizajn u Dublinu, Irska,  i stekla zvanje Bachelor of Design in Textile Design , a magistrirala 2001. na University of California u  SAD sa zvanjem Master of Fine Arts in Textile Arts and Costume Design.

Radila kao dizajner , art direktor i direktor dizajna, u odabranim domaćim i  međunarodnim  modnim i tekstilnim korporacijama, najvećim djelom u SAD-u gdje je živjela od 1998. godine . Vodila je i službe vizualnog identiteta, koordinirala sve vizualne aspekte  televizijskih mega   projekata, uređivala i vodila modne i stilističke tv priloge, producirala  modna snimanja i editorijale te  obavljala funkcije modnog urednika.

U kazališnom svijetu bavi se  i kostimografijom i scenografijom, a najčešće radi ukupnu likovnost predastava koja obuhvaća i scenu i kostim.

Član je ULUPUH-a od 1998. godine.

bibliografija ili/i umjetnički dosezi (izbor)
2009.: „Razigrajmo Melitu“, Marijana Nola, Gradsko kazalište Požega i UAOS  (kostimografija); „ Love  Factory“ , Darko Lukić; National Theatre „Radu Stanca“ , Sibiu, Rumunjska (kostimografija);  „Otpad je cool“ , grad Pula (lutkarska scenografija); „Tečaj odvikavanja od pušenja“, Božidar Senker, grad Požega i UAOS, (ukupni vizualni identitet predstave, kostimi za ovu predstavu su zaštićeni pri agenciji za autorska prava pod nazivom „ Neutralni kostim“); „Down in Mississippi“ Maja  Đurinović ( inluding The Puppet Bleuse for Robert Johnson) ,Blues festival Osijek, Grad Osijek i UAOS (kostimografija i lutkarski kostimi); „Novogodišnji koncert 2009.“, HNK Osijek (scenografija) ;

2010.:„Paralelni svjetovi“ , Miro Gavran , HNK Osijek (kostimografija i scenografija);  „Apartman“ , Neil Simon, HNK Osijek (scenografija);  „Svilena tajna Adriatika“  Roberta Raponje, grad Rovinj i UAOS (kostimografija i dizajn unikatnih šalova);  „Dionizijev Festival  2010“ ( kostimografija i vizualni identitet festivala): grad Đakovo, Osijek i UAOS;   Sveučilišta J:J: Strossmayer u Osijeku: Dizajn akademskih toga za senat; „Opera za tri groša“ , B. Breht  i Kurt Weill, HNK Osijek (kostimografija); „Ogledalo“ , Branka Kandić Splavski  (lutkarska  kostimografija i scenografija), HNK Osijek; „Pandorina kutijica“, Miro Gavran, Gavran Teatar Zagreb (kostimografija i scenografija); „Multicro“ Tatjana Šuput, HNK Osijek (kostimografija i scenografija); „Lipa si Teno“, Ivana Šojat Kuči i Sandra Lončarić, HNK Osijek (kostimografija i scenografija); „Novogodišnji koncert 2010.“ , HNK Osijek (scenografija);

 

2011.:„Kraljevi i konjušari“  Sanja Drakulić, libreto Miro Gavran, Muzički Biennale Zagreb, (kostimografija i scenografija),  “Pacijent dr. Freuda“, Mire GavranaGavran Teatar, Zagreb  (kostimografija i scenografija);

2012.: „Mletački trgovac “ William Shakespeare, HNK u Osijeku  (kostimografija) ; „Sinovi umiru prvi“ Mate Matišića,  HNK u Osijeku (kostimografija); „Seviljski brijač“,Gioacchino Rossini po libretu Cesara Sterbinija , HNK u Osijeku ( adaptacija scenografije);  “Jerihon” Davora Bobića, UAOS (kostimografija); “Lutka” Mire  Gavrana , Teatar Gavran, Zagreb (kostimografija i scenografija);

2013.:“Noć bogova” Mire  Gavrana, Teatar Gavran, Zagreb (kostimografija i scenografija); “Sara babin vir” Marijane Nole , Gradsko kazalište Požega i UAOS (kostimografija); “Norma” Vincenzo Bellini , libreto Felice Romani ,HNK u Osijeku (kostimografija); „EU Heroine“, Marijane Nole, UAOS za Osječko ljeto kulture (kostimografija).

kvalifikacije
Kao aktivni član američke asocijacije American Association for Arts and Crafts održala niz predavanja i umjetničkih radionica  na sveučilištima u Americi , Kanadi , Meksiku  i Panami  i brojnim međunarodnim konfekonferencijama,  te osnovala   jednu od najpriznatiju  privatnih  školu tekstilnog dizajna u SAD-u.

Od 2009.  godine predaje na kazališnom odsjeku Umjetničke akademiji u Osijeku, od 2011 u zvanju docent., između ostalog I predmet “Vizualni Identitet “.

Uz svoja predavanja sudjeluje u brojnim UAOS produkcijama oblikujući kostime ili ukupnu likovnost te  kostimografski oprema sve glumačke  ispitne produkcije.

Od jeseni 2013. prodekanica za studijske programe i cjeloživotno obrazovanje.

 

 

PROGRAM OBRAZOVANJA – CJELOŽIVOTNOG UČENJA

PROGRAM OBRAZOVANJA – CJELOŽIVOTNOG UČENJA UČILIŠTA ADRIA EDU U FORMIRANJU

Adria EDU je privatno učilište u formiranju sa sjedištem u Višnjanu, Istarska ulica 23 u Istarskoj županiji. Pozicija učilišta je odlična jer se nalazi u središtu Istre na samom izlazu Istarske autoceste.

exterieur_06vpsvisnjan004

palaca-miani

Lokaciju učilišta u formiranju možete vidjeti u prilogu:

lokacija-1

lokacija-2

Učilište u formiranju povezano je sa društvom Adria Bonus d.o.o. iz Poreča koji privremeno provodi programe obrazovanja – cjeloživotnog učenja sa SVEUČILIŠTEM J.J. STROSSMAYERA IZ OSIJEKA.

Kapaciteti učilišta u osnivanju su slijedeći:

 • 6 različitih prostorija za obrazovanje sa ukupno oko 150 mjesta
 • Kompletna oprema za potrebe obrazovanja
 • Dovoljan broj nastavničkog osoblja (iz učilišta ili vanjski suradnici)
 • 23 verificirana programa koji će se u 2017.g. provoditi u suradnji sa SVEUČILIŠTEMJ. STROSSMAYERA IZ OSIJEKA
 • img_6272
 • img_6280

S obzirom na stručno nastavničko osoblje kojim raspolaže SVEUČILIŠTE J.J. STROSSMAYERA IZ OSIJEKA, odnosno samo učilište ADRIA EDU sa vlastitim ili vanjskim nastavničkim osobljem:

 • U 2017.G. RAZVIJATI ĆEMO I NIZ DRUGIH VLASTITIH PROGRAMA
 • U MOGUĆNOSTI SMO ZA KLIJENTE PRIPREMITI OBRAZOVNI PROGRAM SUKLADNO SPECIFIČNIM POTREBAMA ZAINTERESIRANIH

Za iskazivanje interesa za pohađanje pojedinog programa ili za dodatne informacije možete se obratiti na Adria Bonus d.o.o., Poreč, Partizanska 13, tel. 052 431 566 ili direktno dr. Zdenku Tomčiću na mobitel 091 4431 571, odnosno na e-mail: info@adria-bonus.com.